Fak­ta: Tu­rer­na med SOS Alarm

Ttela - - Nyheter -

* Re­gi­o­nen var in­te nöjd med SOS Alarm ef­tersom de in­te lyc­kats re­kry­te­ra sjuk­skö­ters­kor.

* 2017 be­slu­ta­des att sat­sa på alar­me­rings­tjänst i egen re­gi.

* Ja­nu­a­ri 2018 på­bör­ja­des re­kry­te­ring­en av per­so­nal till den eg­na alar­me­rings­tjäns­ten – i maj skul­le det va­ra klart.

* I maj kom be­sked om att den eg­na alar­me­rings­tjäns­ten en­bart lyc­kats re­kry­te­ra hälf­ten av de sjuk­skö­ters­kor som skul­le be­hö­vas.

* Nytt av­tal med SOS Alarm skrevs, men för mer än dub­belt så dyr kost­nad för fär­re ar­bets­upp­gif­ter.

* I no­vem­ber be­slu­tar häl­so- och sjuk­vårds­sty­rel­sen att för­länga av­ta­let igen, då man fort­fa­ran­de in­te lyc­kats byg­ga upp verk­sam­he­ten i egen re­gi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.