Självut­check­ning tar över i kas­san

SVE­RI­GE: MAJORITETEN AN­VÄN­DER OBEMANNADE KASSOR

Ttela - - Sverige - JO­EL MALMÉN/TT

I dag finns två ty­per av obemannade kassor – själv­skan­ning och självut­check­ning.

Vid själv­skan­ning skan­nar kun­den va­ror­na en och en i bu­ti­ken med en elektro­nisk skan­ner. Vid självut­check­ning skan­nas och be­ta­las al­la va­ror sam­ti­digt vid ut­gång­en.

– Tren­den är tyd­lig. Vi går mer och mer åt självut­check­nings­kas­sor. En giss­ning är att vi i dag har ett snitt­för­hål­lan­de på 70 re­spek­ti­ve 30 pro­cent, ut­sla­get på al­la bu­ti­ker, vad gäl­ler att be­ta­la själv el­ler i en ma­nu­ell kas­sa, sä­ger Claes Salo­mons­son, press­chef på Ax­food där bland an­nat bu­tiksked­jor­na Hem­köp och Wil­lys in­går.

För drygt ett år se­dan re­no­ve­ra­des Hem­köp i Åh­léns­hu­set i Stock­holm. Bu­ti­ken har nu 30 självut­check­nings­kas­sor och ba­ra fy­ra ma­nu­el­la.

– Det är ett sätt för kun­den att kun­na ta sig ut snabbt och ef­fek­tivt ut­an att köa för länge. Vi har många lunch­kun­der som ba­ra har 45 mi­nu­ter på sig att hand­la och äta, sä­ger bu­tiks­chef Niklas Pers­son.

ING­EN I PERSSONS BUTIK har be­hövt slu­ta i sam­band med re­no­ve­ring­en – de som stod i de ma­nu­el­la kas­sor­na job­bar nu bland an­nat i char­ken, i kon­di­to­ri­et el­ler som sus­hikoc­kar.

– Många i per­so­na­len tyc­ker det är väl­digt ro­ligt att få gö­ra nå­got mo­dernt, att va­ra i fram­kant, sä­ger han.

SJÄLVUTCHECKNINGEN är ut­for­mad så att man in­te kan be­ta­la om man in­te skan­nat och vägt var­je va­ra – in­klu­si­ve kas­se – på en spe­ci­ell våg. En­ligt Pers­son har snat­te­ri­et var­ken ökat el­ler mins­kat se­dan om­ställ­ning­en.

Kun­der­na är ge­nom­gå­en­de nöj­da. Ma­ria, 54, från Jön­kö­ping har helt gått över till självut­check­nings­kas­sor.

– Jag tyc­ker att det är snabbt och smi­digt, sä­ger hon.

Gre­ta, 16, från Stock­holm tyc­ker ock­så att snabb­he­ten är den sto­ra för­de­len.

– När det är lösviktsva­ror kan * Obemannade kassor finns i dag i två va­ri­an­ter – själv­skan­ning och självut­check­ning.

* Själv­skan­ning innebär att kun­den ploc­kar med sig en bär­bar elektro­nisk skan­ner vid bu­ti­kens in­gång.

* Där­ef­ter skan­nas va­ror­na en och en i bu­ti­ken i sam­band med att de ploc­kas från hyl­lor­na. Kun­den be­ta­lar se­dan allt med ett knapp­tryck i ut­gång­en.

* Självut­check­ning – den van­li­gas­te va­ri­an­ten – innebär att kun­den be­ta­lar al­la va­ror sam­ti­digt, ge­nom att skan­na och väga dem vid en be­tal­nings­sta­tion vid ut­gång­en.

* Självut­check­nings­kas­sor­na pla­ce­ras i två ra­der mitt emot varand­ra i ett ut­rym­me som kal­las för en ha­ge.

* I var­je ha­ge finns minst en per­son ur per­so­na­len som har i upp­gift att hjäl­pa kun­der­na och god­kän­na köp av va­ror med ål­ders­gräns.

* Of­tast be­hö­ver kun­den skan­na kvit­tot från sitt köp för att kom­ma ut ur ha­gen.

livs­me­delsjät­tar.

”Vi kan se att an­vän­dan­det ökar, fram­för allt för snabb­kas­sor­na”, skri­ver ICA Grup­pens press­an­sva­ri­ga team­le­da­re Anna Hed­ström i en kom­men­tar.

In­om Coop Bu­ti­ker & Stor­mark­na­der, som dri­ver 240 av Coops 650 bu­ti­ker, har an­ta­let snabb­kas­sor ti­o­fal­di­gats de se­nas­te tre åren.

”Det­ta häng­er ihop med dels att allt fler kun­der ef­ter­frå­gar dem och att Coop un­der de se­nas­te tre åren gjort sto­ra in­ve­ste­ring­ar i bu­ti­ker­na”, skri­ver Coop Sve­ri­ges press­chef To­bi­as Ry­der­gren.

Tren­den med obemannade kassor i svens­ka livs­me­dels­bu­ti­ker växer kraf­tigt. I fle­ra bu­ti­ker, sär­skilt i stor­stä­der­na, an­vänds de av majoriteten av kun­der­na. In­om han­deln är at­ti­ty­der­na gente­mot ut­veck­ling­en över­vä­gan­de po­si­ti­va, men det finns ock­så en oro för för­lo­ra­de ar­bets­till­fäl­len.

EN FÄRSK RAPPORT från fack­för­bun­det Han­dels vi­sar att han­dels­an­ställ­da har en tve­håg­sen at­ti­tyd till den öka­de au­to­ma­ti­se­ring­en.

”De an­ställ­da ver­kar ha en dub­bel in­ställ­ning till den au­to­ma­ti­se­ring som skett hit­tills. Å ena si­dan kan det re­sul­te­ra i en bätt­re ar­bets­mil­jö och and­ra si­dan le­der det när ut­veck­ling­en går långt till för­lo­ra­de jobb”, skri­ver fack­för­bun­det.

Över­lag är in­ställ­ning­en po­si­tiv – 80 pro­cent av de till­frå­ga­de be­to­nar att de­ras ar­bets­upp­gif­ter finns kvar, även om de för­änd­rats av den nya tek­ni­ken.

”Det­ta kan vi tol­ka som ett tec­ken på att den re­na au­to­ma­ti­se­ring­en än­nu så länge in­te fått någ­ra långt­gå­en­de kon­se­kven­ser in­om bran­schen”, skri­ver Han­dels.

Bild: PONTUS LUNDAHL/TT

SJÄLV­SKAN­NING. Här sker be­tal­ning vid en obe­man­nad kas­sa på Hem­köp i Åh­léns­hu­set i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.