Majoriteten åter­går till jobb ef­ter av­slag

Ttela - - Sverige - TT

Allt fler har de se­nas­te åren ne­kats fort­satt sjuk­pen­ning. De fles­ta som får av­slag åter­går dock i jobb, en­ligt en ny rapport. – Det är gläd­jan­de för oss, sä­ger För­säk­rings­kas­sans ge­ne­ral­di­rek­tör. Men det finns ock­så en li­ten an­del som helt fal­ler mel­lan sto­lar­na.

Trots att la­gen in­te har änd­rats har an­ta­let som får sin sjuk­pen­ning in­dra­gen ökat kraf­tigt de se­nas­te åren: Från näs­tan 5 800 per­so­ner 2009 till 26 600 per­so­ner i fjol. Nu har För­säk­rings­kas­san un­der­sökt vad som hän­der med dem som fått av­slag el­ler av­slu­tat sin sjuk­skriv­ning vid dag 180 i den så kal­la­de re­ha­bi­li­te­rings­ked­jan – och det vi­sar sig att en ma­jo­ri­tet av dem är till­ba­ka i jobb ef­ter ett år.

An­de­len av dem som fått av­slag och som åter­gått i ar­be­te in­om ett år är 70 pro­cent, vil­ket kan jäm­fö­ras med 85 pro­cent för dem som själv­mant har av­slu­tat sin sjuk­skriv­ning vid dag 180.

FÖR­SÄK­RINGS­KAS­SANS ge­ne­ral­di­rek­tör Ma­ria Hemström-hemmingsson an­ser att siff­ror­na vi­sar på nå­got vik­tigt.

– Det är gläd­jan­de för oss ef­tersom vi vet från forsk­ning­en att det finns en på­tag­lig risk att fast­na i sjuk­skriv­ning och ut­an­för­skap om sjuk­skriv­ning på­går i en lång tid. Men vi har ve­tat mind­re om dem som in­te upp­fyl­ler vill­kor i för­säk­ring­en och in­te kan få fort­satt sjuk­pen­ning, sä­ger hon.

VID DAG 180 prö­vas ar­bets­för­må­gan mot he­la ar­bets­mark­na­den och rap­por­ten vi­sar ock­så att en del har bytt bå­de ar­bets­gi­va­re och bransch. Bland dem som fått av­slag ha­de un­ge­fär en av fem bytt bransch in­om ett år. Ef­ter två år var an­de­len näs­tan en tred­je­del.

– Om en hår­fri­sör blir al­ler­gisk mot ke­mi­ka­li­er så kan han el­ler hon in­te va­ra sjuk­skri­ven res­ten av li­vet ut­an mås­te då by­ta yr­ke. Där har ar­bets­för­med­ling­en en vik­tig roll, sä­ger Hemström-hemmingsson.

Re­ge­ring­en be­slu­tan­de un­der vå­ren om att för­stär­ka bå­de För­säk­rings­kas­sans och Ar­bets­för­med­ling­ens upp­drag och att de bå­da myn­dig­he­ter­na ska in­ten­si­fi­e­ra sitt ar­be­te att till­sam­mans un­der­lät­ta över­gång­en till ar­bets­li­vet.

PÅ FÖR­SÄK­RINGS­KAS­SAN är man nöjd med hur sam­ar­be­tet har ut­veck­lats sig.

– Det finns ut­ma­ning­ar, re­gel­ver­ken är in­te helt kom­pa­tib­la. Vi har oli­ka upp­drag och bå­da myn­dig­he­ter­na job­bar med re­surs­brist, men i ökad ut­sträck­ning så fun­ge­rar sam­ar­be­tet på al­la ni­vå­er. Vi har en god di­a­log och är över­ens om vad vi be­hö­ver gö­ra, sä­ger Ma­ria Hemström-hemmingsson.

Det är sam­ti­digt fler av dem som fått av­slag som be­fin­ner sig hos Ar­bets­för­med­ling­en – och en mind­re grupp ham­nar helt mel­lan sto­lar­na.

Av al­la som av­slu­ta­de sin sjuk­skriv­ning vid dag 180 år 2015 var det 295 per­so­ner, el­ler 0,7 pro­cent, som ham­na­de ut­an­för bå­de ar­bets­mark­na­den och so­ci­al­för­säk­ring­en. Om man ba­ra räk­nar med dem som fått av­slag var an­de­len hög­re, 1,3 pro­cent. I re­el­la tal mot­sva­rar det drygt 70 per­so­ner.

”Det är gläd­jan­de för oss ef­tersom vi vet från forsk­ning­en att det finns en på­tag­lig risk att fast­na i sjuk­skriv­ning och ut­an­för­skap.” MA­RIA HEMSTRÖM-HEMMINGSSON ge­ne­ral­di­rek­tör för För­säk­rings­kas­san

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.