Po­lis spräng­de li­ga som hand­lar med barn

Ttela - - Världen -

PERU: Myn­dig­he­ter i Peru sä­ger att man har sprängt en li­ga som på­stås hand­la med späd­barn. 14 per­so­ner har gri­pits och raz­zi­or har ut­förts på 18 oli­ka adres­ser i sta­den Arequi­pa i söd­ra Peru, sä­ger åkla­ga­ren Ros­me­ry Palo­mi­no i en vi­deo som pub­li­ce­rats på Twit­ter.

Bland de grip­na fanns bå­de en gy­ne­ko­log och en barn­lä­ka­re, lik­som fle­ra kvin­nor vars jobb var att kon­tak­ta gra­vi­da kvin­nor som vill gö­ra ab­ort och över­ta­la dem att full­föl­ja gra­vi­di­te­ter­na för att se­dan säl­ja bar­nen som se­dan skul­le ad­op­te­ras bort.

Peru har en av de sträng­as­te ab­ort­la­gar­na i Sy­da­me­ri­ka. Ingrep­pet är en­dast lag­ligt i fall där gra­vi­di­te­ten ut­gör en fa­ra för mo­derns liv. (TT-AFP)

Bild: ROLAND HETTINK

Emi­le Ra­tel­band.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.