En död i miss­tänkt Is-dåd i Mel­bour­ne

Ttela - - Världen - TT

En per­son har dö­dats och minst två har ska­dats i Mel­bour­ne, Austra­li­en, se­dan en man i bil kört på män­ni­skor och se­dan gått till an­grepp med kniv. Po­li­sen ut­re­der at­tac­ken som ett terror­dåd. Gär­nings­man­nen sköts av po­lis och av­led se­na­re.

Ka­os bröt ut när en bil un­der ef­ter­mid­da­gens rus­nings­tid plöts­ligt kör­de in i en folk­mas­sa på ga­tan Bour­ke Stre­et i cen­tra­la Mel­bour­ne. Fö­ra­ren ska se­dan ha kas­tat in nå­got fö­re­mål i bak­sä­tet på bi­len, där det låg ga­scy­lind­rar. Se­kun­der se­na­re hör­des smäl­lar och bi­len bör­ja­de brin­na kraf­tigt, rap­por­te­rar au­stra­lis­ka Sky news. Där­ef­ter gick man­nen till an­grepp med kniv.

PO­LI­SEN BEKRÄFTAR ATT en per­son av­li­dit och att yt­ter­li­ga­re två vår­das ef­ter kniv­hugg. Den ena per­so­nen är all­var­ligt ska­dad me­dan till­stån­det för den and­ra är sta­bilt, sä­ger en ta­les­per­son från Royal Mel­bour­ne Hospi­tal till tid­ning­en Syd­ney Mor­ning He­rald.

Ett film­klipp som på­stås va­ra från brotts­plat­sen och som sprids i so­ci­a­la me­di­er vi­sar hur en man gör ut­fall med kniv mot po­li­ser, in­nan han blir skju­ten. Man­nen för­des till sjuk­hus med livs­ho­tan­de ska­dor, och av­led se­na­re, rap­por­te­rar Reuters med hän­vis­ning till po­li­sen.

– Vi be­hand­lar det de­fi­ni­tivt som en ter­ror­hän­del­se, sä­ger Gra­ham Ashton vid po­li­sen i del­sta­ten Victo­ria.

EXTREMISTGRUPPEN IS HAR via sin pro­pa­gan­da­ka­nal Amaq ta­git på sig då­det, en­ligt Reuters.

Hän­del­sen fick po­li­sen i Mel­bour­ne att för förs­ta gång­en dra i gång sitt an­ti­ter­ror-sy­stem. Det är hög­ta­la­re som spe­lar upp en larm­sig­nal och var­nar män­ni­skor som be­fin­ner sig i om­rå­det.

Bild: JAMES ROSS/TT

AN­GREPP. Den ut­brän­da bi­len på at­ten­tats­plat­sen i Mel­bour­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.