”Trollhättans historia har all­tid in­tres­se­rat mig”

Ttela - - Familj - SOFIA CALLESSON 0520-42 26 91 sofia.callesson@ttela.se

nu, in­ne­hål­ler mass­vis av bil­der från då och nu. Till bil­der­na finns bå­de för­kla­ran­de bild­tex­ter och till­hö­ran­de läng­re tex­ter med histo­rik.

– JAG HAR FÖR­SÖKT att skri­va om Kungs­ga­tans historia se­dan den bör­ja­de pla­ne­ras un­der den and­ra hälf­ten av 1800-ta­let och fram tills nu. Bo­ken hand­lar i förs­ta hand om bygg­na­der­na, men även om af­fä­rer­na i bygg­na­der­na, sä­ger Lennart och fort­sät­ter:

– Att jag val­de att skri­va om just Kungs­ga­tan be­ror på att jag tyc­ker att det är en del av Troll­hät­tan som in­te upp­märk­sam­mats så myc­ket ti­di­ga­re. Det har skri­vits li­te om dess historia om man jäm­för med ex­em­pel­vis fal­len och slus­sar­na.

Lennart tyc­ker att ar­be­tet med bo­ken har va­rit väl­digt in­tres­sant och väckt många min­nen till liv, även om den krävt en hel del tå­la­mod.

– DET SOM HAR va­rit mest in­tres­sant är att man har dra­gits sig till min­nes själv från barn­do­mens tid. Ett så­dant min­ne är när jag un­der fy­ra års tid cyk­la­de från vår bo­stad på Eg­na Hem längst med Kungs­ga­tan till läro­ver­ket vid tor­get. Då kun­de man se al­la för­änd­ring­ar un­der årens lopp och det tyck­te jag var väl­digt in­tres­sant.

Bild: SOFIA CALLESSON

”HÄR BÖR­JAR GA­TAN”. Lennart Edén har skri­vit en bok om Kungs­ga­tans öst­ra del. Här står han vid fas­tig­he­ten Os­kars­berg, kvar­te­ret Her­vor. ”Det här är det en­da hu­set som finns kvar på Kungs­ga­tan från 1800-ta­lets se­na­re del då ga­tan bör­ja­de växa fram”, sä­ger Lennart som ti­di­ga­re skri­vit två böc­ker om plat­ser i Troll­hät­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.