Kyr­kans lek­manna­kår i Troll­hät­tan

Ttela - - Familj -

fi­ra­de för någ­ra da­gar se­dan för­bun­dets hund­ra­års­dag. Det var Man­fred Björkqvist som ini­ti­e­ra­de tanken att lek­män­nen skul­le va­ra mer en­ga­ge­ra­de i kyr­kans ar­be­te och är­ke­bis­kop Nat­han Sö­der­blom som se­dan var med och ut­ar­be­ta­de stad­gar­na. I bör­jan var det en­dast öp­pet för män, men se­dan 1978 är för­bun­det öp­pet för kvin­nor. Gud­run Eklund be­rät­ta­de om ju­bi­le­ums­fi­ran­det i Uppsa­la. Öpp­ningsce­re­mo­nin hölls i Lö­ten­kyr­kan där biskop eme­ri­tus Lars-gö­ran Lön­ner­mark in­vig­nings­ta­la­de. Vid för­bunds­för­hand­ling­ar­na be­stäm­des bland an­nat att näs­ta riksmö­te ska hål­las i Gö­te­borgs stift 2020. Kväl­len av­slu­ta­des med en psalm som skri­vits av en av grun­dar­na, Os­kar Mann­ström.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.