Odd Fel­lowlo­gen B68 Christop­her Pol­hem

Ttela - - Familj -

Den 4 no­vem­ber sam­la­des Odd Fel­low­brö­der och Re­bec­ka­syst­rar vid en min­nesloge på Odd Fel­low­går­den för att till­sam­mans med an­hö­ri­ga hed­ra min­net och ta ett sis­ta far­väl av bro­der Ing­var Carlsson. Över­mäs­ta­re Tho­mas Carl­ber­ger häl­sa­de väl­kom­na och be­rät­ta­de om Ing­vars verk­sam­het i lo­gen där han in­vig­des 1962 och var se­dan 2012 ju­bel­ve­te­ran med 50 års verk­sam­het. Un­der si­na år i lo­gen in­ne­ha­de han oli­ka äm­be­ten där han bland an­nat som ka­plan fick många er­kän­nan­den för si­na kraft­ful­la och in­ne­hålls­ri­ka ge­nom­fö­ran­den. Den hög­tid­li­ga ak­ten av­slu­ta­des med fi­ka i mat­sa­len där Ro­ger Karls­son fram­för­de de an­hö­ri­gas tack för den stäm­nings­ful­la min­neslo­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.