Mörk ko­me­di med tre vän­ner

Ttela - - Kultur & Nöje - MIRANDA SIGANDER/TT

”Var­för är män så då­li­ga på att kom­mu­ni­ce­ra? Det är en del av vad vi ska grä­va i”

HENRIK SCHYF­FERT

Tre gam­la vän­ner och en helt vit tav­la – det är ut­gångs­punk­ten för pjä­sen Art som ska spe­las i Stock­holm i vår. Rol­ler­na görs av Jo­han Rhe­borg, Henrik Schyf­fert och Per An­ders­son och för re­gin står Ed­ward af Sil­lén.

Den fler­fal­digt pris­be­lön­ta pjäs­för­fat­ta­ren Yas­mi­na Re­zas fö­re­ställ­ning Art har spe­lats bå­de på Bro­ad­way och i West End. Un­der vå­ren får en svensk publik chan­sen att se den hu­mo­ris­tis­ka men ock­så ef­ter­tänk­sam­ma histo­ri­en på Ri­val i Stock­holm. Art hand­lar om tre män och en helt vit tav­la. Man­lig vän­skap och oför­måga att kom­mu­ni­ce­ra or­dent­ligt är in­te främ­man­de ter­ri­to­ri­um för Jo­han Rhe­borg och Henrik Schyf­fert.

”VI HAR LIK­SOM vänt ut och in på te­mat vän­skap i över 20 år, i allt från Ni­le ci­ty till Ben & Gun­nar. Det är en åter­kom­man­de grej. Och nu gör vi det igen med Art, som kanske är li­te mör­ka­re. Var­för är män så då­li­ga på att kom­mu­ni­ce­ra? Det är en del av vad vi ska grä­va i”, sä­ger Henrik Schyf­fert i ett pressmeddelande.

NY I TRION är Gro­te­sco-med­lem­men Per An­ders­son, som ver­kar myc­ket pep­pad över att få spe­la till­sam­mans med de and­ra.

”Jag till­hör­de nog gäng­et som kun­de ci­te­ra dem på skol­går­den och nu får jag gö­ra någon­ting ihop med ’de rik­ti­ga gub­bar­na’. För tio år se­dan ha­de jag nog tac­kat nej och ski­tit på mig. Men nu känns det jät­teskoj, sä­ger han i en kom­men­tar.

Art har pre­miär den 23 feb­ru­a­ri på Ri­val i Stock­holm och spe­las un­der vå­ren 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.