Hon be­va­kar ter­rorn i världen

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DRA­MA­SE­RIE Char­leston Tuc­ker be­dö­mer var­je dag ter­ror­lä­get i världen. Hon är CIA-ana­ly­ti­ker och hen­nes jobb är att rap­por­te­ra till pre­si­den­ten om ak­tu­el­la hot mot USA el­ler mot al­li­e­ra­de. Ska USA gri­pa in el­ler av­vak­ta? Ska man skic­ka ut agen­ter för att slå till mot en ter­ro­rist­cell el­ler är det di­plo­ma­tis­ka på­tryck­ning­ar som krävs? Char­leston Tuc­ker ska sam­man­stäl­la vad hen­nes stab av ex­per­ter på oli­ka om­rå­den och hemliga kon­tak­ter i and­ra län­der får fram. Med det­ta som un­der­lag ska USA:s pre­si­dent fat­ta be­slut. Det är ett hårt jobb som hål­ler Tuc­ker sys­sel­satt of­ta dyg­net runt. Och det är ock­så ett sätt att hål­la sor­gen bor­ta. Hen­nes fäst- man, som job­ba­de ute på fäl­tet, mör­da­des av terrorister. ”Sta­te of af­fairs” är en ny ame­ri­kansk dra­ma­se­rie, där de oli­ka fal­len är in­spi­re­ra­de av ak­tu­el­la hän­del­ser. Hu­vud­rol­len spe­las av Kat­he­ri­ne Heigl, som fick sitt ge­nom­brott i ”Greys ana­tomy”, och pre­si­dent Pay­ton görs av Al­f­re Woodard. TORS­DAG , TV3, 21.00

Foto: NBC In­ter­na­tio­nal

Charl­ston Tuck­ker (Kat­he­ri­ne Heigl) ana­ly­se­rar ho­ten mot USA och in­for­me­rar USA:s pre­si­dent Pay­ton (Al­f­re Woodard, lil­la bil­den) i nya dra­ma­se­ri­en ”Sta­te of af­fairs”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.