” Vi kom varand­ra väl­digt nä­ra”

TV (Sweden) - - BAKOM KAMERAN - ONS­DAG, SVT1, 21.00

De skri­ver bloddry­pan­de dec­ka­re och har till­sam­mans ta­git död på över 100 ka­rak­tä­rer. I SVT:s pro­gram­se­rie ”Dec­kar­na” får vi ve­ta var­för de skri­ver om det de gör – och var­för de har så myc­ket svär­ta i sig. – Det var väl­digt om­väl­van­de för oss al­li­hop, sä­ger De­ni­se Rud­berg.

Text: SA­RA FRIDH

sam­tal Anna Jansson, Katarina Wennstam, Christof­fer Carlsson, De­ni­se

Rud­berg, An­ders Roslund och Bör­ge Hell­ström. De är al­la po­pu­lä­ra dec­kar­för­fat­ta­re med många boksuc­cé­er på si­na cv:n. Men i det nya SVT-for­ma­tet ”Dec­kar­na” som star­ta­de i ons­dags är för­sälj­nings­siff­ror oin­tres­sant. Istäl­let fo­ku­se­ras det på vad det är som dri­ver för­fat­tar­na.

– Det är en bland­ning mel­lan lit­te­ra­tur­pro­gram­met ”Ba­bel” och run­da bor­det­sam­tal. Det är väl­digt myc­ket fo­kus på de bakom­lig­gan­de driv­kraf­ter­na till det mör­ka, sä­ger De­ni­se Rud­berg.

De sex för­fat­tar­na träf­fa­des på ett värds­hus i Värm­land. Där fick al­la var sin dag att be­rät­ta om sitt liv och sin kar­riär. In­te helt olikt pro­gram som ”Så myc­ket bätt­re” och ”Stjär­nor­na på slot­tet”. Men här in­leds var­je dag med att del­ta­gar­na ska lö­sa ett fik­tivt mord – häm­ta­de från da­gens hu­vud­per­sons böc­ker.

I vec­kans av­snitt är det Anna Jansson som står i cent­rum. För De­ni­se Rud­berg, aktuell med sin fjär­de bok i ele­gant cri­me­se­ri­en, var det spän­nan­de att ta del av kol­le­ger­nas be­rät­tel­ser.

– Det finns en väl­digt tyd­lig för­kla­ring hos oss al­la sex – var­för vi har valt att skri­va i den här mör­ka sam­hälls­kri­tis­ka lit­te­ra­tur­gen­ren. Det var li­te ”wow” för mig. Det ha­de jag in­te tänkt mig.

– Vi ha­de väl­digt oli­ka an­led­ning­ar till vår svär­ta – men det fanns en stor ge­men­sam näm­na­re. På din blogg så skri­ver du att din med­ver­kan var av­gö­ran­de – på ett per­son­ligt plan? – Så är det ab­so­lut. Men jag kan in­te be­rät­ta mer om det, det kom­mer i pro­gram­met, sä­ger hon hem­lig­hets­fullt.

Har du fått någ­ra nya vän­ner? – Man kom­mer varand­ra väl­digt nä­ra när man bor till­sam­mans och är till­sam­mans dyg­net runt i en vec­ka. Jag tror att vi upp­skat­ta­de vec­kan oer­hört myc­ket. Det var väl­digt om­väl­van­de för oss al­li­hop.

Foto: JAN­NE DANIELSSON/SVT

De­ni­se Rud­bergs dag i ”Dec­kar­na” sänds den 4 feb­ru­a­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.