Bön­der i mjölk­du­el­ler

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TV-LEK Vem blir ”Bäs­ta bon­den”? Det und­rar pro­gram­le­da­ren Gun­de Svan (bil­den) och star­tar TV4:s nya tv-lek. Ef­ter koc­kar, ba­ga­re, kon­di­to­rer, sö­mers­kor, så är det bön­ders tur att täv­la.

Tolv bön­der från oli­ka de­lar av lan­det ställ- er upp i en rad oli­ka gre­nar: ko-me­mo­ry. får­la­by­rint, trak­tor­cur­ling, snabb­mjölk­ning och gis­sa gri­sens vikt.

I var­je av­snitt blir det fle­ra täv­ling­ar som gäl­ler lant­bru­kets yr­kes­kun­nan­de. En lag­täv­ling, en in­di­vi­du­ell täv­ling och mjölk- du­el­len, där de två säms­ta i vec­kans om­gång gör upp om vem som ska åka hem.

Det blir tuf­fa mat­cher och Gun­de sä­ger själv att han in­te skul­le kla­ra att ut­ma­na nå­gon av del­ta­ga­ren. Ef­ter tio vec­kor är det av­gjort, då ko­ras ”Bäs­ta bon­den”, som får en kvarts mil­jon.

MÅN­DAG, TV4, 20.00

De tolv bön­der­na. Öv­re ra­den: Kristi­an Gustafs­son, 31, Got­land. Leif Nilsson, 50, Ystad. Tho­mas Åkerlund, 23, Enång­er. Ste­fan Åkerlund, 23, Ös­tersund. An­ders Olsson, 54, Karls­kro­na. Und­re ra­den: Erik Ohls­son, 18, Eds­byn. Svan­te Gustafs­son, 35, Vår­går­da. Ma­ria Eriks­son, 26, Lil­la Edet. An­ne­li Wallin, 44, Mörkö. Ul­la Nic­k­las­son, 58, Gö­te­borg. Pa­trik Gun­nars­son, 25, Sköv­de. Jeanette Elan­der, 44, Väs­terås.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.