”De tyc­ker att jag går på väl­digt hårt”

TV (Sweden) - - BAKOM KAMERAN -

I ”Ar­ga snic­ka­ren vip” hjäl­per An­ders

Öfver­gård svens­ka kän­di­sar att få ord­ning på si­na hem. Det blir käns­lo­sam­ma mö­ten där fler pro­blem än att slå i en spik upp­står. – Det blir job­bigt för dem, otro­ligt job­bigt, sä­ger tv-snic­ka­ren.

Text: Christofer bYström

Re­a­li­ty An­ders Öfver­gård är in­te helt för­tjust i nam­net på sitt nya pro­gram ”Ar­ga snic­ka­ren vip”.

– Or­det vip ha­tar jag, för jag tyc­ker det är li­te löj­ligt det där. Jag hjäl­per folk som be­hö­ver hjälp, sä­ger han. I pre­miä­ren ryck­te han ut till Per­nil­la

Wahl­grens hem och nu står ar­tis­ten och tv-pro­fi­len Mar­koo­lio på tur. Mar­ko Let­ho­sa­lo flyt­ta­de in i sitt hus som sing­el, och nu hjäl­per An­ders Öfver­gård ho­nom och hust­run Jessica Wes­ter­gård att ren­sa bort ung­karlsly­an och bland an­nat ge bar­nen ett lek­rum.

Och pre­cis som i ”Ar­ga snic­ka­ren” är det mer än ba­ra hant­verkar­pro­blem som kän­di­sar­na brot­tas med.

Un­der se­ri­en hjäl­per han del­ta­gar­na att skil­ja på ar­be­te och fri­tid, att stäl­la krav på si­na barn och att få fa­mil­jen att hål­la ihop och sam­ar­be­ta.

An­ders Öfver­gård är no­ga med att på­pe­ka att al­la män­ni­skor har si­na eg­na pro­blem, oav­sett sta­tus och kän­dis­skap. – De har rik­ti­ga pro­blem. Pro­gram­le­da­ren för­kla­rar att han hel­ler in­te gör skill­nad på män­ni­skor, det vill sä­ga, de svens­ka kän­di­sar­na får någ­ra re­jä­la ut­skäll­ning­ar.

– De tyc­ker att jag går på väl­digt hårt, al­li­hop. Jag gör ing­en skill­nad. Det blir job­bigt för dem, otro­ligt job­bigt för dem. De är in­te va­na vid det, det är bå­de all­var och ro­ligt, sä­ger An­ders Öfver­gård.

En an­nan skill­nad med vip-ver­sio­nen av ”Ar­ga snic­ka­ren” är att An­ders själv vi­sar si­na bris­ter, och tar hjälp av kän­di­sar­na för att lä­ra sig av de­ras spe­ci­al­om­rå­den.

–Jag fram­ställs som stål­man­nen, men jag be­sit­ter ock­så pro­blem som jag kan få hjälp med. Vil­ket ock­så blir väl­digt här­ligt. Jag blot­tar mig ock­så, sä­ger An­ders Öfver­gård.

KA­NAL 5, ONS­DAG, 20.00

An­ders Öfver­gård hjäl­per, un­der vå­ren, kän­di­sar gö­ra om hem­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.