Son­ja fi­rar vå­rens an­komst

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

VAL­BORG Son­ja Aldén ha fått för­tro­en­det att le­da SVT:s tra­di­tio­nel­la val­borgs­fi­ran­de i år. Det hör ju till att SVT i nå­got pro­gram på ­nå­got sätt upp­märk­sam­mar årets sto­ra hel­ger.

Att fi­ra vå­rens an­komst ut­om­hus, det bru­kar va­ra ­be­svär­ligt ef­tersom sista april-kväl­len kan va­ra bå­de kall och reg­nig. Frus­na un­der­hål­la­re, det har tit­tar­na sett många gång­er förr. Där­för har SVT i år klokt nog valt att hål­la sig in­om­hus och ­” Val­borg” spe­las in i en stu­dio i tv-hu­set i Gö­te­borg.

Te­mat för ” Val­borg” är mu­si­ken vid li­vets vänd­punk­ter och mil­stol­par och för det­ta har sång­ers­kan och låt­skri­va­ren Son­ja Aldén bju­dit in någ­ra mu­si­ka­lis­ka gäs­ter.

Det är film­kom­po­si­tö­ren Ste­fan Nilsson, sång­ers­kan och text­för­fat­ta­ren Py Bäck­man och ar­tis­ten och låt­skri­va­ren To­mas Andersson Wij. De ska in­te ba­ra sam­ta­la om mu­sik, de ska för­stås ock­så spe­la och sjunga, bå­de eg­na och and­ras lå­tar. I Val­borg-stu­di­on finns ock­så ett hus­band un­der led­ning av Ro­bin Svens­son och en kör från Hi­sing­en och till­sam­mans hop­pas al­la des­sa mu­si­kan­ter ska­pa skön val­borgs­stäm­ning.

TORS­DAG, SVT1, 21.00

Foto: TOR­BJÖRN HAAG

Fi­rar Val­borg med mu­sik: To­mas An­ders Wij, Py Bäck­man, pro­gram­le­da­ren Son­ja Aldén och Ste­fan Nilsson.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.