Skratt och show för värl­dens barn

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

GA­LA Pro­gram­le­da­ren Jen­ny Ströms­tedt, ko­mi­kern Pe­ter Mag­nus­son och skå­de­spe­la­ren Eva Rö­se pre­sen­te­rar den tret­ton­de ”Hu­m­or­ga­lan”, där må­let med kväl­len är att få så många tit­ta­re som möj­ligt att bli ­världs­för­äld­rar och hjäl­pa ut­sat­ta barn.

Det blir stor di­rekt­sänd un­der­håll­ning och bland ar­tis­ter­na finns He­len Sjö­holm och Pe­ter Jö­back, Ca­ro­la, Måns Zel­mer­löw, Lo­reen, Se­i­na­bo Sey och någ­ra till. Men det he­ter ju ”Hu­m­or­ga­lan” och ko­mi­kern Da­vid Bat­ra har där­för ska­pat sket­cher, där han lå­ter en rad kän­da an­sik­ten dy­ka upp: Mar­tin Sten­marck, Ag­ne­ta Sjö­din, Hen­rik Hjelt, Has­se Aro, Gud­run Schy­man, Sa­mir och Victor samt Mikael Torn­ving.

Mel­lan skratt, mu­sik och sång blir det ock­så all­var­li­ga­re in­slag, där man vi­sar FN-or­ga­net Uni­cefs ar­be­te på oli­ka håll i världen. Ca­ro­la Häggkvist träf­far hiv-smit­ta­de mam­mor och de­ras barn i Gau­teng-pro­vin­sen i Syd­af­ri­ka. Skå­de­spe­la­ren Cissi Forss re­ser till Cap-Hai­ti­en på Haiti där hon mö­ter tvåå­ri­ga ­Flo­ra som är svårt un­der­närd. Hoc­key­le­gen-da­ren Börje ­Sal­ming be­sö­ker Chi­moio i Mocam­bi­que, där barn mås­te kla­ra sig själ­va ef­tersom de­ras för­äld­rar är dö­da.

TORS­DAG, TV4, 20.00

Foto: PÄR BÄCK­STRAND

Jen­ny Ströms­tedt, Pe­ter Mag­nus­son och Eva Rö­se le­der ”Hu­m­or­ga­lan”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.