”Jag var väl­digt ­ner­vös in­nan”

TV (Sweden) - - BAKOM KAMERAN - TEXT: SA­RA FRIDH

För in­te så länge se­dan var Mia Par­ne­vik prak­tiskt ta­get okänd för svens­ka fol­ket. I och med TV3-se­ri­en ”Par­ne­viks” har det bli­vit änd­ring på det – och nu kan hon an­das ut.

– Det ver­kar som att folk gil­lar det, det är jät­te­ro­ligt!

RE­A­LI­TY Fa­mil­jen Par­ne­vik har bli­vit tv-stjär­nor se­dan de släppt in tv över ­trös­keln till sitt hem i Flo­ri­da.

Mia Par­ne­vik, 47, var otro­ligt ner­vös in­för pre­miä­ren och ho­ta­de att hop­pa av – men hon ha­de ald­rig be­hövt oroa sig. Pro­gram­met har va­rit den mest sed­da svens­ka pro­duk­tio­nen på ka­na­len och i so­ci­a­la me­di­er hag­lar be­röm­met in.

– Jag var väl­digt ner­vös in­nan, för ­Sve­ri­ge är in­te som nå­gon an­nan­stans i världen, svens­kar är gans­ka kras­sa. Men det ver­kar som att folk gil­lar det, det är jät­te­ro­ligt! Och när man har bar­nen med i all­ting så är det för­stås jät­te­vik­tigt, sä­ger Mia.

Tit­tar­na har fått föl­ja med fa­mil­jen ­Par­ne­vik med det ti­di­ga­re golf­proff­set Jesper, 50, frun Mia och de fy­ra ton­års­bar­nen un­der så­väl lätt­sam­ma som all­var­sam­ma stun­der. På mån­dag sänds det sista av­snit­tet i pro­gram­se­ri­en.

I so­ci­a­la me­di­er har be­röm­met hand­lat myc­ket om fa­mil­jens är­lig­het och spon­ta­ni­tet. Och ingen­ting i pro­gram­met är upp­gjort el­ler re­gis­se­rat, av­slö­jar Mia. An­led­ning­en är en­kel: – Gre­jen är att jag in­te kan ­skå­de­spe­la, sä­ger hon med ett skratt.

MÅN­DAG, TV3, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.