Sta­den de­las

38243

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DRA­MA­SE­RIE Året är 1945 i en li­ten tysk stad mel­lan Bay­ern och Thü­ring­en. And­ra världs­kri­get går mot sitt slut och Ge­org von Stri­e­sow ( He­i­ner Lau­ter­bach) ger flyk­ting­ar hus­rum på sitt gods. SS-sol­da­ter krä­ver att in­vå­nar­na ska gö­ra mot­stånd när de ame­ri­kans­ka styr­kor­na ryc­ker fram, men al­la ba­ra vän­tar på att kri­get ska ta slut. Men det­ta in­ne­bär att det kal­la kri­get tar vid, Tyskland de­las i öst och väst och den lil­la sta­den de­las mitt i tu. ” Tann­bauch – ett krigs­ö­de” är ett tyskt dra­ma i tre de­lar som ut­spe­las mel­lan 1945 och 1961 och som byg­ger på verk­li­ga hän­del­ser.

Tysk dra­ma­se­rie från 2015. Del 1 av 3. Tyskland 1945, de sista da­gar­na fö­re den slut­gil­ti­ga ka­pi­tu­la­tio­nen. På god­set Gut Stri­es­sow vid grän­sen mel­lan Bay­ern och Thü­ring­en, är ett stort an­tal flyk­ting­ar in­kvar­te­ra­de, och al­la vän­tar på att kri­get slut­li­gen ska va­ra över. In i det sista krä­ver SS att in­vå­nar­na ska gö­ra mot­stånd, och man sta­tu­e­rar ett grymt ex­em­pel in­nan de ame­ri­kans­ka styr­kor­na ryc­ker fram. I rol­ler­na: Hen­ri­et­te Con­fu­ri­us, He­i­ner Lau­ter­bach, Jo­nas Nay. Även

SVT24 12/5.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.