Ing­lou­ri­ous bas­terds Blo­dig jakt på na­zis­ter

4337489

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILM -

DRA­MA En farsar­tad ver­sion av det på film aning­en ut­tja­ta­de äm­net and­ra världs­kri­get, där en spral­lig Qu­en­tin Ta­ran­ti­no näs­tan gör pa­ro­di på sig själv med te­man som kvinn­lig hämnd, blod­iga upp­gö­rel­ser med hu­mo­ris­tis­ka un­der­to­ner, späns­tig di­a­log, ett ge­ni­a­liskt sound- track och blink­ning­ar till gam­la spa­get­tiväs­terns. Histo­ri­en kring hjälte­gäng­et med ju­dis­ka terrorister an­för­da av Brad Pitt, med syf­te att ta så många na­ziskal­per som möj­ligt, känns ofull­stän­dig. Men vägs upp av det fin­stäm­da skå­de­spe­le­ri­et. Fram­för allt glänser Christoph Waltz som den sa­dis­tis­ke över­sit­ta­ren ”Ju­de­jä­ga­ren”. (2009)

Ame­ri­kansk krigs­t­hril­ler från 2009. I det tysk­oc­ku­pe­ra­de Frank­ri­ke flyr en ung ju­din­na un­dan na­zis­ter­na och ska­par sig en ny iden­ti­tet som bi­o­gra­fä­ga­re i Paris. På an­nat håll i Eu­ro­pa pla­ne­rar en strids­skva­dron ett at­ten­tat mot Tred­je ri­kets le­da­re. I rol­ler­na: Brad Pitt, Méla­nie Lau­rent, Christoph Waltz. Re­gi: Qu­en­tin Ta­ran­ti­no.

Foto: SVT

Brad Pitt le­der hjälte­gäng­et ”Ing­lou­ri­ous bas­terds”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.