An educa­tion

116378

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILM -

DRA­MA Jen­ny är 16 år, spe­lar cel­lo, plug­gar la­tin och tän­ker sig en fram­tid som bril­jant Ox­ford-stu­dent. Plöts­ligt dy­ker en äld­re man upp och char­mar bå­de Jen­ny och hen­nes sto­fil­för­äld­rar. En käns­lig, upp­rik­tig och raff­lan­de be­rät­tel­se om en flic­kas för­vand­ling till ung kvin­na. (2009)

Brit­tisk-ame­ri­kanskt dra­ma från 2009. Jen­ny är en be­gå­vad ung kvin­na i 1960-ta­lets London som in­för sin sjut­ton­års­dag dras in i en stor­man­de för­äls­kel­se med den äld­re Da­vid. Hon för­trol­las av en fart­fylld och för­bju­den livs­stil som är ofören­lig med de se­ri­ö­sa uni­ver­si­tets­pla­ner hen­nes familj har bäd­dat för. I rol­ler­na: Ca­rey Mul­li­gan, Pe­ter Sars­gaard, Al­fred Mo­li­na. Re­gi: Lo­ne Scher­fig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.