Stjär­nor­nas krig

6160484

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILM -

ÄVEN­TYR En av film­histo­ri­ens stor­suc­cé­er och bör­jan på det livs­verk Ge­or­ge Lucas av­slu­tat ef­ter sex fil­mer. Fast egent­li­gen är det här fjär­de de­len i kam­pen om mak­ten. En ny­in­spe­lad sjun­de film, med JJ Abrams vid spa­kar­na, får bi­opre­miär i de­cem­ber. Ka­nal 5 vi­sar del fem och sex fredag och lör­dag, och del 1-3 vec­kan där­på. (Star wars: Epi­so­de IV – a new ho­pe, 1977)

Ame­ri­kanst även­tyr från 1977. Ett nytt hopp tänds för den öde pla­ne­ten Ta­too­i­ne när en ung Lu­ke Sky­wal­ker åter­vän­der. Un­der sitt sö­kan­de ef­ter en för­svun­nen andro­id räd­das han av enstöringen Obi-Wan Ke­no­bi. Ga­lax­en har ta­gits över av en ond kej­sa­re och fullt krig rå­der mel­lan re­bell­styr­kor mot det on­da Im­pe­ri­et. I rol­ler­na: Mark Ha­mill, Har­ri­son Ford,

Car­rie Fisher. Re­gi: Ge­or­ge Lucas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.