Snacki­sar med Filip & Fred­rik

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

PRATSHOW Det är 15 år se­dan de först dök upp i tv. Två kvälls­tid­nings­jour­na­lis­ter som var med i ”Hel­lo Syd­ney”, hem­mastu­di­on un­der OS i Syd­ney 2000. De­ras upp­gift var att syss­la med det nya fe­no­me­net, chat­ta med tit­tar­na. Filip Ham­mar och Fred­rik Wi­kings­son har job­bat ihop se­dan dess och oupp­hör­ligt lan­se­rat nya tv-idéer av oli­ka kva­li­tet. De har bli­vit ut­skäll­da och hyl­la­de om vartan­nat, men är nu­me­ra sta­bilt eta­ble­ra­de och Filip & Fred­rik är ett starkt va­ru­mär­ke. Se­nas­te fram­gång­en har va­rit bio­vi­sa­de do­ku­men­tä­ren ” Trev­ligt folk” och de har re­dan bör­jat pra­ta om näs­ta lång­film.

Men nu hand­lar det om ”Bre­a­king news med Filip & Fred­rik”. Det är fjär­de om­gång­en av pratsho­wen där de sän­der di­rekt, mån­dag till tors­dag, och sho­wen byg­ger på da­gens ny­hets­flö­de. In­te så of­ta de tyngs­ta ny­he­ter­na, men alltid de se­nas­te snacki­sar­na.

Filip & Fred­rik tän­ker ock­så un­der­sö­ka vad män­ni­skor egent­li­gen är in­tres­se­ra­de av ge­nom att kol­la vad svens­kar sö­ker mest på nä­tet. Och så tän­ker de släp­pa fram okän­da för­må­gor med upp­dra­get ”un­der­håll Sve­ri­ge i en mi­nut”.

MÅN­DAG, KA­NAL 5, 21.55

Foto: JO­HAN HAL­SI­US/KANAL5

Filip Ham­mar och Fred­rik Wi­kings­son är till­ba­ka med ny om­gång av pratsho­wen ”Bre­a­king news”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.