”Jag fun­de­rar över var­för jag är här”

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

Det är plat­sen dit han åker för att ”ba­ra va­ra”.

När Ernst Kir­ch­s­te­i­ger glän­tar på dör­ren till sitt äls­ka­de Toscana får tv-tit­tar­na ska få se en mer per­son­lig si­da av ho­nom.

– Min egen ny­fi­ken­het har dri­vit mig till att ut­fors­ka den här pro­gram­se­ri­en, sä­ger han. TEXT: SA­RA FRIDH

HAN HAR VA­RIT

en del av svensk tv i he­la 16 år och epi­tet som mysfar­b­rorn, bar­fo­ta­man­nen och ci­tatma­ski­nen föl­jer med Ernst Kir­ch­s­te­i­ger, 57, vart han än går.

Men i den lil­la byn på lands­byg­den i ita­li­ens­ka Toscana där Ernst va­rit en åter­kom­man­de gäst de se­nas­te drygt tio åren kan han va­ra ” ba­ra Ernst”. Dess­utom finns det möj­lig­het att hug­ga i på vin­går­den in­till.

Att åter­kom­ma till sam­ma plats har gett Ernst och hans fru Ul­la, 57, möj­lig­het att för­dju­pa sig i det toskans­ka li­vet – och lä­ra kän­na män­ni­skor som bor där.

– Det är här­ligt att in­te ba­ra va­ra en kork som gup­par på ytan och tit­tar på det vack­ra, ut­an man får tit­ta på dju­pet ock­så. Det är in­tres­sant. Att dim­pa ner i en färg­stark skjor­ta och dricka drin­kar, det ger in­te mig ett jo­ta.

I ”Ernst i Toscana” har tan­ken va­rit att tit­tar­na ska få kom­ma li­te när­ma­re Ernst, och ta del av hans tan­kar och fun­de­ring­ar om li­vet. I mån­da­gens av­snitt be­sö­ker han byn Mon­tesper­to­li där han bland an­nat för­dju­par sig i an­tikt mjöl.

– Min egen ny­fi­ken­het har dri­vit mig till att ut­fors­ka den här pro­gram­se­ri­en. I mitt hu­vud finns det alltid mas­sor med frå­ge­ställ­ning­ar och vi har för­sökt lå­ta det gå fram i pro­gram­met att jag fun­de­rar en hel del över var­för jag är här, var­för den här plat­sen in­spi­re­rar mig.

De spe­la­de in de fem pro­gram­men un­der rykande he­ta sep­tem­ber­da­gar för­ra året. Med sig ha­de Ernst sam­ma team som job­bar med ”Som­mar med Ernst” och ”Jul med Ernst”.

Den här gång­en var det dock en stor skill­nad.

– Det är en an­nan ton, och det be­ror kanske på att det in­te är nå­gon stor re­no­ve­ring. Det blev mer mat, duk­ning och mö­ten mel­lan män­ni­skor.

MÅN­DAG, TV4, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.