Åt­ta nya kän­di­sar ska ba­ka

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

BAK­NING Åt­ta ug­nar, åt­ta bak­bord och åt­ta stres­sa­de kän­di­sar. Til­de de Pau­la Eby är till­ba­ka med en ny om­gång av ”He­la ­kän­disS­ve­ri­ge ba­kar”, där man täv­lar i ka­kor och ba­kel­ser, bul­lar och bröd. Och även den som är duk­tig vid bak­bor­det hem­ma kan miss­lyc­kas när kloc­kan tic­kar och tv-ka­me­ran kom­mer nä­ra. För­ra om­gång­en in­ne­höll en hel del ko­mis­ka sce­ner, där del­ta­gar­na knå­da­de och svet­ta­des och för­tviv­lat tit­ta­de in ge­nom ugns­luc­kan på en deg som in­te vil­le jä­sa.

Och vid de åt­ta bak­bor­den på Tax­inge slott står i år:

Sven Me­lan­der, skå­de­spe­la­re, ko­mi­ker, re­vy­ar­tist.

To­ny Ir­ving, dan­sa­re, ju­ry­ord­fö­ran­de i ”Let’s dan­ce”.

Vi­veca Sten, dec­kar­för­fat­ta­re, som skri­vit tv-se­ri­er­na ”Mor­den i Sand­hamn”.

Ce­ci­lia ”Zil­lah” ­Andrén, bar­nun­der­hål­la­re som buk­ta­la­ren Zil­lah med Tot­te.

Kish­ti To­mi­ta Tou­re, röst­pe­da­gog, känd från ”Idol”-ju­ryn.

Ric­kard Sö­der­berg, operasångare, del­tog i årets Me­lo­di­festi­va­len.

Eli­sa­beth ”Bet­tan” Höglund, skid­skytt på in­ter­na­tio­nell ni­vå.

Lars Ohly, fö­re det­ta par­ti­le­da­re för väns­ter­par­ti­et.

I pre­miär­ba­ket ska del­ta­gar­na gö­ra sin bäs­ta tår­ta och i den tek­nis­ka ut­ma­ning­en hand­lar det om moc­ka­ba­kel­ser. Al­la bak­verk grans­kas av ju­ryn, mäs­ter­ba­ga­ren Jo­han Sör­berg och små­kaksdrott­ning­en Bir­git­ta Rasmus­son.

TORS­DAG, TV4, 20.00

Foto: ANDRE­AS LUND­BERG

Åt­ta kän­dis­ba­ga­re: Sven Me­lan­der, To­ny Ir­ving, Vi­veca Sten, Ce­ci­lia ”Zil­lah” Andrén, Kish­ti To­mi­ta Tou­re, Ric­kard Sö­der­berg, Eli­sa­beth ”Bet­tan” Hög­berg, Lars Ohly.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.