”Jag kol­lar skiv­sam­ling­en först”

TV (Sweden) - - INTERVJU - TEXT: OLLE BERG­GREN

I sä­songs­av­slut­ning­en av ”Vem bor här?” sno­kar Ma­lin Olsson runt i skåns­ka hem. SVT-se­ri­en har fått pro­gram­le­da­ren att fun­de­ra över sitt eget boende. – Nu vill jag ju gö­ra om allt hem­ma, sä­ger hon.

MA­LIN OLSSON,

33, le­der in­te bar a pro­gram­se­ri­en ” Vem bor här?”, som nu går mot sitt slut. Un­der in­spel­ning­en har hon ock­så lär t sig en hel del om v ad hon kan gö­ra med sin läg en­het.

Lik­som många and­ra ha­de Ma­lin för­do­mar om hur svens­ka hem ser ut i dag – ljus t och gär­na mi­ni­ma­lis­tiskt.

– Vad jag fick se var nå­got helt an­nat. Folk vå­gar verk­li­gen ta i, vi var bland an­nat hem­ma hos en per­son som ha­de e tt ill­grönt, ol­jat golv. Mi­na för­do­mar kull­kas­ta­des.

I ” Vem bor här?” sno­kar sex to­ta­la främ­ling­ar runt i varand­ras hem för att ta re­da på vem av dem som bor jus t där. In­te alltid så lätt. Men Ma­lin har fått viss trä­ning.

– Jag kol­lar skiv­sam­ling­en, vil­ka böc­ker som finns och vil­ken tek­nik man an­vän­der sig av. Finns det myc­ket vi­nyl vet man att det är en äld­re per­son, men å and­ra si­dan, finns där mo­dern tek­nik kan de t va­ra en yng­re per­son som hand­lar ski­vor se­cond­hand. Allt de t där är lu­rig t.

I sä­songs­av­slut­ning­en är det hem i Skå­ne och Kö­pen­hamn som ska in­spek­te­ras. Själv bor Ma­lin i en äld­re lä­gen­het vid Da­vid­s­hall i cen­tra­la Mal­mö till­sam­mans med sam­bon, mu­si­kern

Si­mon Pey­ron. – Här har j ag fått chan­sen att bör­ja om på nytt. Jag för­sö­ker ab­so­lut vå­ga li­te mer än

att ba­ra ha vi­ta väg gar, sä­ger Ma­lin som he­la ti­den kom­mer på nya idéer hon vill för­verk­li­ga.

Ma­lin Olsson, som f örst dök upp i svens­ka me­di­er när hon 200 1 ko­ra­des till Frö­ken Sve­ri­ge och kort där­ef­ter blev med­lem i tjej­grup­pen NG3, sä­ger att hon ald­rig dröm­de om a tt bli pro­gram­le­da­re när hon v ar yng­re.

– När j ag be­stäm­de mig f ör att läm­na NG3 job­ba­de j ag som re­cep­tio­nist ett tag. Då ha­de j ag myc­ket tid att fun­de­ra på fram­ti­den. Vad är j ag bra på? Jo, att pra­ta med folk, j ag har lätt att få kon­takt med män­ni­skor och j ag gil­lar sce­nen. Så j ag fun­de­ra­de på jour­na­list, el­ler kanske nå­got med tv.

Så blev det ock­så. För snart tio år se­dan in­led­de Ma­lin sin tv- kar­riär som pro­gram­le­da­re för ” The Vo­ice TV” och där­ef­ter ” Bob­s­ter”.

– Un­der se­na­re år har j ag även fun­de­rat li­te på tea ter och film. Jag blev kal­lad till en au­di­tion f ör en svensk lång­film, vil­ket var smick­ran­de, men fick in­te rol­len.

MÅN­DAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.