33 år mel­lan suc­célå­tar­na

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

UN­DER­HÅLL­NING ”Guld och grö­na sko­gar”, det var den sto­ra över­rask­ning­en i Me­lo­di­festi­va­len. Has­se Andersson, han som ­ock­så bru­kar kal­las ”Kvin­na­bös­ke”, gick till fi­nal med sin gla­da låt, som an­da­des svensk som­mar. Ju­rygrup­per­na gav in­te så många po­äng till lå­ten, men när tit­tar­nas rös­ter re­do­vi­sa­des då lyf­te po­äng­en re­jält.

Det har gått 33 år se­dan han fick sitt ge­nom­brott med ”Äng­la­hund” och nu har Has­se An­ders­ son en ny suc­célåt, som till och med da­gis­barn tral­lat lan­det runt.

”Has­se Kvin­na­bös­ke Andersson – live från Sun­nanå” är till­ba­kablic­kar med in­ram­ning av en akus­tisk kon­sert. På sce­nen sit­ter Has­se med sitt sex­man­na­band, sjung­er gam­la och nya lå­tar och publi­ken får hö­ra lus­ti­ga histo­ri­er från ett helt livs tur­né­er. Det blir ock­så gott om ar­kiv­klipp från hans myc­ket långa kar­riär, där han för­bli­vit en folkkär ar­tist, som sjung­it vi­sor, schla­ger och li­te skånsk country. Och han glöm­mer för­stås in­te bort sin gam­la jät­te­suc­cé ”Äng­la­hund”, som fort­fa­ran­de ska­par spon­tan allsång i frå­gan ”Får man ta ­hun­den med sig in i him­len?”.

Has­se Andersson åker nu på en tur­né he­la som­ma­ren och en bra bit in i höst. Han är för­mod­li­gen årets mest ­bo­ka­de­svens­ke ar­tist med över 60 ­spel­ning­ar.

LÖR­DAG, SVT1, 20.00

Foto: MAT­TI­AS HANS­SON

Has­se ”Kvin­na­bös­ke” Andersson un­der­hål­ler med bå­de gam­la suc­cén ”Äng­la­hund” och nya ”Guld och grö­na sko­gar”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.