Til­de mö­ter prinspa­ret in­för bröl­lo­pet

TV (Sweden) - - BAKOM KAMERAN - TEXT: CHRISTOFER BYSTRÖM

So­fia Hellqvist och Carl Philip ­av­slö­jar sin kär­leks­hi­sto­ria i en två­de­lad TV4-do­ku­men­tär.

Men det är in­te ba­ra prinspa­ret som har brå­da ti­der in­för det stun­dan­de bröl­lo­pet.

Även pro­gram­le­da­ren Til­de de Pau­la Eby får job­ba hårt då hon är aktuell i he­la sju pro­duk­tio­ner.

KUNG­LIGT Bröl­lo­pet mel­lan prins Carl ­Philip och hans kär­lek So­fia Hellqvist när­mar sig med storm­steg.

Den 13 ju­ni öpp­nas por­tar­na till Slotts­kyr­kan och den kung­li­ga vig­seln.

Bå­de bröl­lopsce­re­mo­nin, kor­te­gen och kväl­lens fest­lig­he­ter sänds i SVT.

Men ka­na­len kom­mer till­sam­mans med TV4 ock­så att sän­da in­för-in­ter­vju­er med de bå­da hu­vud­per­so­ner­na.

Först ut är TV4 och pro­gram­le­da­ren Til­de de Pau­la Eby.

Un­der två mån­da­gar, den 1:a och 8:e ju­ni, vi­sas näm­li­gen två tims­långa do­ku­men­tä­rer om bröl­lopspa­ret på bäs­ta sänd­nings­tid kloc­kan 20.00. Allt un­der ru­bri­ken ”Carl Philip och So­fia”.

Det blir ett öp­pen­hjär­tigt sam­tal om bå­de gläd­je och all­var.

Men själv­klart står kärleken i cent­rum, och in­ter­vju­er­na hand­lar om bå­de det fö­re­stå­en­de bröl­lo­pet, driv­kraf­ter, prinsens dyslexi och de­ras skil­da upp­växt.

So­fia be­rät­tar ock­så om sin re­sa från lil­la Älv­da­len till rol­len som prin­ses­sa i Stock­holm.

Sam­ti­digt ­av­slö­jar pa­ret ock­så att de­ras för­hål­lan­de­­hand­lar om mer än ba­ra kär­lek.

– Carl Philip är ock­så min bäs­ta vän. Han är den jag pra­tar mest med, han är väl­digt klok och jag kän­ner mig väl­digt trygg med ho­nom, sä­ger So­fia Hellqvist.

Även prin­sen hyl­lar sin bli­van­de ­prin­ses­sa i TV4-in­ter­vjun.

– Jag kän­ner mig jät­tetrygg och sta­bil och har­mo­nisk, nu när So­fia är vid min si­da, sä­ger prins Carl Philip.

Men det är in­te ba­ra So­fia Hellqvist och prins Carl Philip som har brå­da

ti­der. Även pro­gram­le­da­ren Til­de de Pau­la Eby har det li­te stres­sigt då hon just nu job­bar med he­la sju oli­ka pro­duk­tio­ner.

Ut­ö­ver do­ku­men­tä­ren ”Carl Philip och So­fia” job­bar Til­de bland an­nat med ”He­la Sve­ri­ge ba­kar”, ”Po­lar­pri­set”, ”Ny­hets­mor­gon” och ett än så länge hem­ligt ­pro­jekt.

MÅN­DAG, TV4, 20.00

Den 13 ju­ni gif­ter sig So­fia Hellqvist och prins Carl Phillip i Slotts­kyr­kan i Stock­holm.

Til­de de Pau­la Eby.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.