BL ˚GUL FEST

Mic­ke Leij­ne­gard le­der

TV (Sweden) - - FRONT PAGE -

NA­TIO­NAL­DA­GEN Ar­méns mu­sik­kår blå­ser igång det tra­di­tio­nel­la fi­ran­det på Skan­sen och av­slu­tar på Slot­tet i Stock­holm. På So­li­dens sce­nen står Chris­ter Sjögren, Za­rah Lars­son, Ola Sa­lo, Jon Hen­rik och Maia Hi­ra­sa­wa och i publi­ken sit­ter kung­a­fa­mil­jen och re­pre­sen­tan­ter för riks­dag, re­ge­ring och di­plo­ma- tis­ka kå­ren. Hög­tids­ta­let på ”Na­tio­nal­da­gen” hålls i år av kung­en själv. Det bru­kar han gö­ra när nå­got av bar­nen ska gifta sig och nu är det ba­ra en vec­ka kvar till bröl­lo­pet.

Ef­ter hög­tid­lig­he­ter och un­der­håll­ning på Skan­sen har kung­en mid­dag på Slot­tet och sänd­ning­en fort­sät­ter från en spe­ci­ell na­tio­nal­dags­stu­dio på Skepps­bron. Dit har na­tio­nal­da­gens pro­gram­le­da­re Mic­ke Leij­ne­gard bju- dit in skid­lands­la­gets le­da­re Ri­kard Grip för att pra­ta om Sve­ri­ge i id­rotts­värl­den och mat­histo­ri­kern Ed­ward Blom för att dis­ku­te­ra Sve­ri­ges na­tio­nal­rätt.

Na­tio­nal­da­gen av­slu­tas av Ar­méns mu­sik­kår som spe­lar det tra­di­tio­nel­la tap­tot från Lo­går­den på Stock­holms slott.

LÖR­DAG, SVT1, 20.00

Foto: CARL-JO­HAN SÖ­DER

För and­ra året är Mic­ke Leij­ne­gard pro­gram­le­da­re för ”Na­tio­nal­da­gen”.

Kung­en hål­ler hög­tids­ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.