Tim­me för tim­me

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

Bröl­lops­stu­di­on öpp­nar. Här finns Eb­ba Kle­berg von Sydow, Mark Le­vengood och Per­nil­la Måns­son Colt, som ska in­ter­vjua gäs­ter och väg­le­da tit­tar­na ge­nom he­la kväl­len.

Bröl­lops­gäs­ter­na bör­jar kom­ma för att god tid in­ta si­na plat­ser i Slotts­kyr­kan.

Kung­a­fa­mil­jen an­län­der.

Vig­sel. Över­hov­pre­di­kant Lars-Gö­ran Lön­ner­mark och Mi­chael Bjerk­ha­gen, kyr­ko­he­re­de i Hov­för­sam­ling­en, är vig­sel­för­rät­ta­re. Kom­men­ta­to­rer: John Chris­pins­son, Ro­ger Lundgren.

Kor­te­ge. Brud­pa­ret fär­das med häst och vagn ned­för Slotts­bac­ken, Skepps­bron, över Norr­bro, för­bi Ope­ran, Re­ge­rings­ga­tan, Hamn­ga­tan ner till Ny­bro­plan, Hov­sla­gar­ga­tan, för­bi Grand Ho­tel, över Ström­bron till Slot­tet. Ut­med he­la vägen pa­ra­de­rar för­svars­mak­tens oli­ka gre­nar.

Salut skjuts med 21 skott från Skepp­s­hol­men me­dan brud­pa­ret tar emot gra­tu­la­tio­ner på Slot­tet.

Bröl­lopsmid­dag i Vi­ta ha­vet på Slot­tet. Mid­da­gen är kom­po­ne­rad av stjärnkoc­kar led­da av Fred­rik Eriks­son. I tea­met in­går Mathias Dahl­gren, Mar­kus Au­ja­lay, Hen­rik Nor­ström och kon­di­torn Mat­ti­as Ljung­berg, som ba­kat bröl­lopstår­tan.

Brud­pa­ret bry­ter upp. Sma­kar på bröl­lopstår­tan.

Bröl­lops­fest i Karl XI: s gal­le­ri. Brud­pa­ret dan­sar ut först, kung­a­pa­ret dan­sar med Sofias för­äld­rar. Se­dan blir det par­ty, där svens­ka världs­stjär­nan Avicii har till upp­gift att få fart på fes­ten. En rad ar­tis­ter upp­trä­der, bland and­ra du­on Ico­na Pop, som är Sofias favoriter.

Sänd­ning­en av­slu­tas, men fes­ten fort­sät­ter...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.