HÄR ÄR ÅRETS SOM­MARPRA­TA­RE

TV (Sweden) - - SOMMAR I P1 -

JU­LI 1 Georgios Kar­pat­ha­kis – grun­da­re saj­ten Un­der­ba­ra AD­HD 2 Ken­neth Macart­ney – Ka­na­das am­bas­sa­dör i Sve­ri­ge 3 Sa­ga Bec­ker – skå­de­spe­la­re 4 Li­za Marklund – för­fat­ta­re 5 Ed­vard Mo­ser – hjärn­fors­ka­re, psy­ko­log, no­bel­pris­ta­ga­re 6 Ni­na Hemmingsson – konst­när, se­ri­e­ska­pa­re 7 Kjell En­ha­ger – le­dar­skaps­kon­sult, fö­re­lä­sa­re, gol­f­in­struk­tör 8 Hé­di Fri­ed – för­fat­ta­re, psy­ko­log, över­le­va­re från Auschwitz 9 Arash ”Ash” Pour­nou­ri – ma­na­ger DJ-stjär­nan Avicii 10 Ma­ri­an­ne Mörck – skå­de­spe­la­re, sång­a­re, re­gis­sör 11 Robin Pauls­son – ko­mi­ker, pro­gram­le­da­re 12 Jo­han Rock­ström – pro­fes­sor mil­jö­veten­skap, ag­ro­nom 13 Nil­la Fi­scher – fot­bolls­spe­la­re 14 Magnus Falkehed – jour­na­list, för­fat­ta­re 15 Her­man Gei­jer – zom­bi­eö­ver­lev­nads­ex­pert 16 Lei­la Lind­holm – kock, pro­gram­le­da­re, kok­boks­för­fat­ta­re 17 Sver­ker Olofs­son – jour­na­list, pro­gram­le­da­re, de­bat­tör 18 Sanna Lun­dell – jour­na­list, pro­gram­le­da­re, dri­ver rids­tall 19 Karl-Pet­ter Thor­walds­son – ord­fö­ran­de LO 20 Nis­se Hell­berg – sång­a­re, gi­tar­rist, låt­skri­va­re 21 Ka­rin Vo­lo – le­dar­skaps- och or­ga­ni­sa­tions­kon­sult 22 Gu­nil­la Röör – skå­de­spe­la­re, re­gis­sör, pro­fes­sor sce­nisk ge­stalt­ning 23 Ar­kan Asaad – för­fat­ta­re, fö­re­lä­sa­re, kamp­spor­ta­re 24 Sys­ter Ka­rin – nun­na Al­si­ke klos­ter 25 Za­ra Larsson – ar­tist, blog­ga­re 26 Ol­le Jönsson – ar­tist, sång­a­re Las­se Stefanz 27 Alice Teodorescu – po­li­tisk re­dak­tör, de­bat­tör, ju­rist 28 Hans Mo­ses­son – skå­de­spe­la­re 29 Kristi­na Sandberg – för­fat­ta­re, psy­ko­log 30 Max­i­da Märak – ar­tist, rap­pa­re, hip­hop-pro­du­cent 31 Stig Gry­be – skå­de­spe­la­re

AU­GUSTI 1 Bea Åkerlund – sty­list, de­sig­ner, re­gis­sör 2 Markus Näslund – f.d. ishoc­key­spe­la­re 3 Åsa Jin­der – riks­spel­man, kom­po­si­tör, för­fat­ta­re 4 Alex­an­der Ek­man – dan­sa­re, ko­re­o­graf 5 Jög­ge Sun­dqvist – slöj­da­re, konst­när 6 Da­ni­el Poohl – jour­na­list, för­fat­ta­re, vd Stif­tel­sen Ex­po 7 Mag­da­le­na Ger­ger – vd Sys­tem­bo­la­get 8 An­ni­ka Nor­lin – låt­skri­va­re, jour­na­list, psy­ko­logs­tu­dent 9 Magnus Böc­ker – vd bör­sen Sing­a­po­re 10 Magnus Nils­son – kock, som­me­li­er, dri­ver re­stau­rang Fä­vi­ken 11 Ma­ria Strøm­me – pro­fes­sor na­no­tek­no­lo­gi 12 Owe Sand­ström – kläd­de­sig­ner, lä­ra­re 13 Fred­rik Re­in­feldt – fö­re­lä­sa­re, f.d. stats­mi­nis­ter 14 Ben Gor­ham – grun­da­re par­fym­hu­set By­re­do, f.d. bas­ket­proffs 15 Se­i­na­bo Sey – ar­tist 16 Ul­la Skoog – skå­de­spe­la­re, ko­mi­ker, re­gis­sör

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.