ALL SÅNGSP-REMIÆR

med Ca­ro­la och Kvin­na­bös­ke

TV (Sweden) - - FRONT PAGE -

ALLSÅNG Pet­ra Marklund var en eta­ble­rad ar­tist men okänd för den bre­da tv-publi­ken när hon för­ra som­ma­ren klev in på Sol­li­dens scen för att ta över ”Allsång på Skan­sen”. Det är ett ut­satt jobb att le­da den­na tv-klas­si­ker och många har syn­punk­ter, så det märk­tes att hon var ner­vös. Men ef­ter någ­ra tis­da­gar bör­ja- de hon få ett fas­ta­re grepp om di­rekt­sänd­ning­en.

Nu är hon till­ba­ka för and­ra året som pro­gram­le­da­re och ser fram emot åt­ta tis­da­gar, där hon ska pre­sen­te­ra ar­tis­ter och le­da allsång med kän­da och okän­da fram­för Sol­li­dens scen på Skan­sen.

Pet­ra Marklund har en stark pre­miär, där Ca­ro­la är största stjär­nan. Dess­utom med­ver­kar gla­da sång­grup­pen Pa­ne­toz och Has­se Kvin­na­bös­ke Andersson, han som är en av som­ma­rens mest bo­ka­de ar­tis­ter ef­ter suc­cén i Me­lo­di­festi­va­len.

Och apro­på Me­lo­di­festi­va­len, så kom­mer Eu­ro­vi­sion-vin­na­ren Måns Zel­mer­löw näs­ta vec­ka.

TIS­DAG, SVT1, 20.00

Pet­ra Marklund.

Fo­to: JAN­NE DA­NI­ELS­SON

Pet­ra Marklund är pro­gram­le­da­re för som­ma­rens största pro­gram, ”Allsång på Skan­sen”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.