BAR­NA­BY HAR BLI­VIT PAP­PA

TV (Sweden) - - FRONT PAGE -

DEC­KA­RE Kri­mi­nal­kom­mis­sa­rie John Bar­na­by li­der som al­la små­barns­för­äld­rar av sömn­brist. Det är ny­föd­da dot­tern Bet­ty som John och hans fru Sa­rah äg­nar myc­ket tid. Li­te för myc­ket tyc­ker hun­den Sy­kes, som kom­mer med kopp­let i mun­nen för att vi­sa att han vill gå ut.

”Mor­den i Midso­mer”, den eng­els­ka dec­ka­ren, sänds över he­la värl­den. I svensk tv är Midso­mer-fil­mer­na de mest sed­da var­je år – inga and­ra fil­mer är i när­he­ten. Det har bli­vit en tra­di­tion att ef­ter ”Allsång på Skan­sen” hö­ra sig­na­tu­ren på det elektro­nis­ka in­stru­men­tet the­re­min och se­dan ta del av någ­ra his­ke­li­ga mord på den vack­ra eng­els­ka lands­byg­den.

För­ra året vi­sa­des Midso­mer-film num­mer 100, in­spe­lad i Kö­pen­hamn. I som­mar sänds fy­ra nya fil­mer och num­mer 101, ” The dag­ger club”, ut­spe­las på en bok­mäs­sa, där kän­da dec­kar­för­fat­ta­re hål­ler fö­re­drag och sig­ne­rar böc­ker. Störst upp­märk­sam­het är det runt ett opub­li­ce­rat bok­ma­nu­skript av Ge­or­ge Sum­mers­bee, suc­cé­för­fat­ta­ren som av­led för tre år se­dan. Fa­mil­jen, kol­le­ger, för­läg­ga­re – det är många som vill kom­ma över ma­nu­skrip­tet, som är värt myc­ket.

Midso­mer-fil­men in­leds som all­tid med ett ovan­ligt mord. Ma­nus­för­fat­tar­na täv­lar om att hit­ta på an­norlun­da sätt att mör­da, of­ta är det ut­fört med en udd av brit­tisk humor.

Här sker mor­det med elektri­ci­tet kopp­lat till ett rou­let­te­hjul, som ger off­ret en död­lig stöt.

TIS­DAG, SVT1, 21.00

Fo­to: SVT

Fa­mil­jen Bar­na­by. Sa­rah (Fio­na Dol­man) med dot­tern Bet­ty och John (Neil Dud­geon) med hun­den Sy­kes i fy­ra nya ”Mor­den i Midso­mer”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.