SOM­MAR SOM­MAR SOM­MAR

He­la lis­tan!

TV (Sweden) - - FRONT PAGE - TEXT: MIA KARLS­SON

Årets kanske mest ef­ter­läng­ta­de ra­di­o­pro­gram är här – ”Som­mar i P1”. Jour­na­lis­ten Sanna Lun­dell, 36, är en av årets som­marpra­ta­re och hon vill var­ken pre­sen­te­ras som Ulf Lun­dells dot­ter el­ler Mi­kael Pers­brand­ts sär­bo.

– Jag är trött på att de­fi­nie­ras ut­i­från de män jag har om­kring mig, sä­ger hon.

SOM­MARTRA­DI­TION Sanna Lun­dell prak­tiskt ta­get föd­des in i ramp­lju­set som roc­ki­ko­nen Ulf Lun­dells dot­ter. Och det nämns of­ta, pre­cis som här, när det skrivs om hen­ne. Och sen får vi ju in­te glöm­ma vem hen­nes sär­bo är – skå­de­spe­la­ren Mi­kael Pers­brandt.

– Jag kän­ner att jag he­la ti­den re­la­te­ras till de här män­nen och det är myc­ket frå­gor kring dem. Jag me­nar in­te att det är nå­got märk­ligt, el­ler att det är nå­got som ir­ri­te­rar mig jät­te­myc­ket, men det är så him­la myc­ket mer som är jag. Och jag kan kän­na ett skri­an­de be­hov av att vid­ga bil­den av mig själv, sä­ger hon.

Och det är pre­cis det hon ska gö­ra i sitt som­marprat – och hon vill även be­rät­ta om star­ka kvin­nor i sin jämt­länds­ka släkt. Om mam­ma Bar­bro som hon har en nä­ra re­la­tion till. Och om mos­tern, som nu är av­li­den, men som präg­lat hen­ne myc­ket.

– Det finns ett gäng star­ka kvin­nor, ett mat­ri­ar­katväl­de från Jämt­land kan man sä­ga, som jag vill be­rät­ta om. De har in­te kun­nat fö­ra sin egen ta­lan, det finns ing­en be­rät­tel­se om dem och jag kän­ner att jag mås­te få be­rät­ta den, sä­ger Sanna Lun­dell.

Årets som­marpra­ta­re har stor bredd. Där finns för­re stats­mi­nis­tern Fred­rik Re­in­feldt, 49, som ska pra­ta om för­änd­ring. Äk­ta ma­kar­na An­na Mannheimer, 51, och Pe­ter Apel­gren, 56, ska pra­ta om allt från död till sex. Auschwitz-över­le­va­ren Hé­di Fri­ed, 90, ska be­rät­ta om si­na upp­le­vel­ser.

Koc­ken och pro­gram­le­da­ren Lei­la Lind­holm, 39, är en av årets de­bu­tan­ter.

– Jag ska be­rät­ta om hur man vän­der mot­gång till fram­gång och ut­an­för­skap till drivkraft, sä­ger hon.

MID­SOM­MAR­DA­GEN, P1, 13.00 JU­NI 20 Le­na Olin – skå­de­spe­la­re 21 Da­vid Bat­ra – ståupp­ko­mi­ker, skå­de­spe­la­re, för­fat­ta­re 22 Si­a­vosh Der­akhti – grun­da­re av Unga mot an­ti­se­mi­tism och ra­sism 23 He­lé­ne An­der­son – konst­när, f.d. kri­mi­nal­in­spek­tör, ex­pert konst­för­falsk­ning­ar 24 Kalle Mo­ra­eus – mu­si­ker, ar­tist, pro­gram­le­da­re 25 Te­re­se Cristi­ans­son – jour­na­list, ut­ri­kes­kor­re­spon­dent, för­fat­ta­re 26 Bengt Ba­ron – OS-guld­me­dal­jör sim­ning, vd Clo­et­ta 27 Mo­na Malm – skå­de­spe­la­re 28 An­na Mannheimer /Pe­ter Apel­gren – pro­gram­le­da­re, jour­na­list & ko­mi­ker, konst­när 29 Tom Alandh – jour­na­list, do­ku­men­tär­fil­ma­re 30 Cla­ra Hen­ry – youtu­ber, ko­mi­ker, pro­gram­le­da­re

Sanna Lun­dell (sto­ra bil­den), Fred­rik Re­in­feldt, Lei­la Lind­holm och Pe­ter Apel­gren med frun An­na Mannheimer är någ­ra av många som­mar­vär­dar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.