För­tviv­lan i dö­dens våg

The im­possib­le

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILM -

DRA­MA Det är den 26 de­cem­ber 2004, dö­den kom­mer från ha­vet i form av en ti­o­tals me­ter hög skum­man­de vägg. Jät­te­vå­gen skil­jer Ma­ria från hen­nes fa­milj och det går in­te att di­stan­se­ra sig från Na­o­mi Watts för­tviv­lan när hon blåsla­gen in­ser att de män­ni­skor hon äls­kar över allt an­nat kanske är bor­ta för all- tid. Att hon no­mi­ne­ra­des till en Oscar känns all­de­les själv­klart. Och just i det själv­kla­ra lig­ger den fäl­la som ” The im­possib­le” se­dan lu­rar in sig själv i. Un­der de sista 45 mi­nu­ter­na, då det omöj­li­ga trots allt kan bli möj­ligt ten­de­rar fil­men att bli väl ut­dra­gen och kon­ven­tio­nell. Och för­mins­kar sig där­med till att bli en ka­ta­strof­film bland al­la and­ra. (2013)

SÖN­DAG, TV3, 21.00

Fo­to: VIA­SAT

Na­o­mi Watts no­mi­ne­ra­des till en Oscar för sin roll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.