Pla­ce beyond the pi­nes

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Am­bi­tiös be­rät­tel­se med fa­der/ son-re­la­tio­ner som den rö­da trå­den i ett ma­nus som in­ne­hål­ler väl­digt myc­ket – två ­fil­mer trängs om ­ut­rym­met och bå­da tillåts ta plats. Här finns fle­ra ka­rak­tä­rer att bry sig om, re­la­tio­ner att för­stå och ­hop­pas på, star­ka käns­lor att ­brot­tas med. Fil­men är ­möj­li­gen i längs­ta la­get och kvin­no­rol­ler­na för­svin­nan­de små och få – Eva Men­des är väl­digt bra i de ­sce­ner där hon med­ver­kar, men bor­de fått mer ut­rym­me. Bort­sett från det är det två tim­mar fil­mun­der­håll­ning av hög klass som av­run­das med en sym­bo­lisk mo­tor­cy­kel­färd. (2012)

FRE­DAG, SVT2, 21.45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.