MÅNS I ALL SÅNG­EN

TV (Sweden) - - FRONT PAGE - TEXT: JEN­NY FOL­KES­SON & FRED­RIK HANS­SON

And­ra vec­kan gäs­tas Pet­ra Marklund av bå­de ve­te­ra­nen To­mas Le­din och ti­di­ga­re allsång­s­le­da­ren tilli­ka ­Eu­ro­vi­sionvin­na­ren Måns Zel­mer­löw. – Det är kul att va­ra en del av ­Allsång­en, sä­ger Le­din.

ALLSÅNG. För­ra året var Pet­ra Marklunds förs­ta som pro­gram­le­da­re för en av lan­dets mest äls­ka­de tv-pro­duk­tio­ner. Un­der fi­nal­kväl­len för ”Allsång på Skan­sen” tog hon rörd emot publi­kens hyll­ning­ar med tå­rar­na brän­nan­de bakom ögon­loc­ken. I år kän­ner hon sig stärkt i pro­gram­le­dar­rol­len.

– Nu tar jag med mig för­ra årets er­fa- ren­het upp på scen, jag tror det kom­mer ­mär­kas. In­nan man har gjort det vet man ju in­te ex­akt hur det är att ax­la den här rol­len så det känns otro­ligt här­ligt att re­dan ha gjort en sä­song, sä­ger hon.

Den här vec­kan får hon be­sök av en ­rik­tig allsångs­ve­te­ran i To­mas Le­din, 63. Se­nast han stod på Sol­li­dens scen var 2012, då publi­ken även fick en extra tim­mes kon­sert i spe­ci­al­pro­gram­met ­” Allsångs­sce­nen är din”.

– 1978 sjöng jag ”I natt är jag din” här och Bos­se Larsson var pro­gram­le­da­re, så jag har va­rit med ett tag! Ge­nom åren har jag träf­fat al­la pro­gram­le­dar­na och det är kul.

Först 1990 blev ”Allsång på Skan­sen” ett år­li­gen åter­kom­man­de tv-pro­gram som fick en or­dent­lig vi­ta­mi­nin­jek­tion när Las­se Berg­ha­gen tog över 1994 och un­der si­na tio år lyc­ka­des få till en för­yng­ring av pro­gram­met och dess publik. Nå­got ef­ter­trä­dar­na An­ders Lun­din, Måns Zel­mer­löw och Pet­ra Marklund har ta­git va­ra på.

– Det är en väl­digt spe­ci­ell in­sti­tu­tion med en helt egen kultur. Al­la slapp­nar av och vi gör det här ihop. Det är väl­digt myc­ket till­sam­mans-käns­la, även un­der pro­gram­men och med publi­ken. Det är kul att va­ra en del av, sä­ger To­mas Le­din.

Pet­ra Marklund lär få stor publikupp­slut­ning på tis­da­gen när Måns Zel­mer­löw fram­för Eu­ro­vi­sionvin­nan­de lå­ten ­”He­ro­es” – oav­sett vä­der­lek.

– Fast gre­jen är att ibland kan det till och med va­ra my­sigt när det reg­nar, för det bli nå­got an­nat då. Det är lik­som in­te väd­ret som gör ”Allsång på Skan­sen” ut­an he­la stäm­ning­en, sä­ger Pet­ra Marklund.

TIS­DAG, SVT1, 20.00

Fo­to: JAN­NE DA­NI­ELS­SON/SVT

Pet­ra Marklund tar emot To­mas Le­din, som är en av vec­kans ar­tis­ter i ”Allsång på Skan­sen”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.