JILL SJUNG­ER MED DOUG

Det är det tred­je pro­gram­met av ”Allsång på Skan­sen” och för and­ra året trä­der country­fyn­det Doug Se­e­gers ut på Sol­li­dens scen. Men nå­gon allsång ska han in­te le­da. – Jag är in­te ens sä­ker på hur jag skul­le bä­ra mig åt i så fall, sä­ger han.

TV (Sweden) - - FRONT PAGE - Fo­to: CORNELIA NORD­STRÖM

ALLSÅNG. Doug Se­e­gers fram­gångs­hi­sto­ria är smått osan­no­lik. För­ra året upp­täck­tes han av Jill John­son och Magnus Carl­son i ”Jills ve­ran­da” när han var hem­lös ga­tu­mu­si­kant i Nashvil­le. Suc­célå­ten ”Going down to the ri­ver” tog ho­nom he­la vä­gen till ett varmt väl­kom­nan­de Sve­ri­ge, en som­martur­né och ”Allsång på Skan­sen”. Där var det tänkt att han skul­le upp­trä­da med just Jill John­son men ödet vil­le an­norlun­da och när den svens­ka countryd­rott­ning­en blev mag­sjuk fick Doug spe­la so­lo på scen. I år tar du­on re­vansch.

– Vi kom­mer spe­la en el­ler kanske två lå­tar och jag är gans­ka sä­ker på att en av dem blir en du­ett av Everly Brot­hers, sä­ger Doug Se­e­gers.

Men den som hop­pas att ame­ri­ka­nen ska be­ge sig ut i publi­ken och stäm­ma upp till allsång kom­mer bli be­svi­ken. Det är ett un­der­håll­nings­kon­cept Doug in­te kän­ner till.

– Jag är in­te ens sä­ker på hur jag skul­le bä­ra mig åt i så fall, kan in­te min­nas att jag nå­gon­sin har lett en allsång. Jag öns­kar jag kun­de, sä­ger han.

I pro­gram­met med­ver­kar även Bo Kas­pers Or­kes­ter, Dan­ny Sau­ce­do, Isa och Magnus Carls­son. Doug Se­e­gers kän­ner av för­klar­li­ga skäl var­ken till dem el­ler någ­ra av de and­ra ar­tis­ter­na som ska upp­trä­da i Allsång på Skan­sen i som­mar. Det är svårt att ta till sig musik som sjungs på ett språk han in­te för­står.

– Fast för­ra som­ma­ren hör­de jag So­fia Karls­son sjunga. Hon har en väl­digt, väl­digt vac­ker röst. jag för­stod ingen­ting men hen­nes röst var så ren och fin.

Han upp­skat­tar även countrydof­tan­de First Aid Kit. – De är fan­tas­tis­ka. Jag träf­fa­de dem i slu­tet av för­ra som­ma­ren och det var väl­digt trev­ligt, fast jag har in­te hört dem li­ve än, sä­ger han. TIS­DAG, SVT1, 20.00

Fo­to: SCOTT SIMONTACCHI

Namn: Doug Se­e­gers Ål­der: 63 Bor: Nashvil­le Fa­milj: En dot­ter och en son Gör: Mu­si­ker och ar­tist Ak­tu­ell med: Tur­ne­rar i Sve­ri­ge i som­mar, bå­de själv och med Jill John­son. Upp­trä­der i ”Allsång på Skan­sen” och i ”Lot­ta på Li­se­berg”.

Doug Se­e­gers och Jill John­son skul­le upp­trä­da till­sam­mans för­ra året men sjuk­dom sat­te stopp för det. Nu får de en ny chans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.