HAS­SE, 67, ÆR BAR­NENS FA­VO­RIT

Som­mar­kr ys­set

TV (Sweden) - - FRONT PAGE -

UNDERHÅLLNING Has­se Andersson, han som ock­så kal­las ”Kvin­na­bös­ke”, är en av som­ma­rens största ar­tis­ter. Li­te för­vå­nan­de för en sjung­an­de pen­sio­när, men det be­ror för­stås på hans fram­gång­ar i Me­lo­di­festi­va­len.

”Guld och grö­na sko­gar” har bli­vit årets som­martrall, in­te minst bland svens­ka barn, som sjung­er den från norr till sö­der. Och al­la sjung­er den på skåns­ka.

I år var det över 300 sko­lor i Sve­ri­ge, som frå­ga­de om in­te Has­se Andersson kun­de kom­ma på skolav­slut­ning­en och sjunga ”Guld och grö­na sko­gar”. När han spe­lar med sitt band så står det myc­ket unga tje­jer längst fram och de har skri­vit HAS­SE i pan­nan. Och 67-åring­en med det grå skäg­get får friar­brev från småtje­jer mel­lan 5 och 12 år.

Has­se Andersson är en av som­ma­rens mest bo­ka­de ar­tis­ter och en av få, som upp­trä­der i tv:s tre sto­ra di­rekt­sän­da pro­gram: ”Allsång på Skan­sen”, ”Lot­ta på Li­se­berg” och nu ”Som­mar­krys­set”. Dess­utom sjung­er han i Barn­ka­na­lens ”Som­mar­lov”.

Hos Gry Fors­sell i ”Som­mar­krys­set” med­ver­kar en till som likt Has­se Andersson sjung­er på tre stäl­len: Måns Zel­mer­löv, Eu­ro­vi­sion-vin­na­ren. LÖR­DAG, TV4, 20.00

Fo­to: MAT­TI­AS HANS­SON

Has­se Andersson sjung­er ”Guld och grö­na sko­gar” och svens­ka barn sjung­er med – på skåns­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.