TILL­BA­KA TILL SALTØN

TV (Sweden) - - FRONT PAGE -

DRA­MA­SE­RIE Det var 2005 som dra­ma­se­ri­en ha­de pre­miär och blev en dund­ran­de tit­tar­suc­cé. ”Sal­tön” ska­pa­des av Ca­rin Mannheimer ef­ter Vi­veca Lärns böc­ker och nu sänds förs­ta om­gång­en i re­pris. Så här tio år se­na­re kan det va­ra an­led­ning att på­min­na om fi­gu­rer­na i det bo­hus­länds­ka sam­häl­let. De blev bå­de äls­ka­de och omdis­ku­te­ra­de.

Den unga än­kan Sa­ra an­län­der till Sal­tön på Väst­kus­ten. Hon har läm­nat Gö­te­borg för att un­der som­ma­ren job­ba som ser­vi­tris på re­stau­rang Lil­la Hun­den – och kanske gö­ra en om­start i li­vet. Hon lär kän­na gam­le Mac­Fie, en mys­tisk man, som hon trots ål­ders­skill­na­den kom­mer att in­le­da ett för­hål­lan­de med.

Jo­han­na le­ver en­sam med sin son, men när so­nen hit­tar en part­ner, så vill hon ock­så hit­ta nå­gon. Och hon kom­mer att spa­na in to­baks­hand­la­re Blomgren.

Men just nu har Blomgren an­nat att tän­ka på. Han är för­vir­rad ef­tersom hu­strun Emily ef­ter al­la år gör re­volt. Hon läm­nar ho­nom för att äg­na sig åt sitt eget liv.

Och i Blom­grens to­baks­af­fär står man­nen med bas­kern och gra­tislä­ser tid­ning­ar­na me­dan han kom­men­te­rar lä­get i värl­den och på Sal­tön.

FRE­DAG, SVT1, 20.00

Fo­to: SVT

Gäng­et från ”Sal­tön” dy­ker upp igen. Bak­re ra­den: to­baks­hand­la­re Blomgren och lev­nads­gla­da Jo­han­na (To­mas von Bröms­sen, Ul­la Skoog). Främ­re ra­den: Mac­Fie, Sa­ra och Emily Blomgren (Per Myr­berg, Han­na Bo­gren, An­ki Larsson).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.