MA­KA­BERT MORD I MIDSO­MER

TV (Sweden) - - FRONT PAGE - An­ders Björkman an­ders.bjork­man@ex­pres­sen.se

DEC­KA­RE ”Mor­den i Midso­mer” är känt för si­na ud­da, ibland ko­mis­ka, sätt att ha ihjäl folk. Här är ett av de un­der­li­gas­te. En man dränks i en stor skål med ägg och le­van­de ålar.

Var­för? Jo, äg­gen och ålar­na nämns i en strof ur en 20 år gam­mal folk­sång, ” The bal­lad of Midso­mer county”. Den sjöngs en gång av le­gen­da­ris­ke sång­a­ren John­ny Car­ver, som tog li­vet av sig.

Litt­le Cros­by folk fes­ti­val är brotts­plat­sen i vec­kans ”Mor­den i Midso­mer” och det förs­ta off­ret är fes­ti­va­lar­ran­gö­ren, som just an­non­se­rat att det­ta är sista gång­en i byn Litt­le Cros­by. Näs­ta år ska fes­ti­va­len flyt­tas till nå­gon plats när­ma­re Lon­don.

Kan det­ta va­ra mo­ti­vet? Många i byn le­ver på fes­ti­va­len?

Kri­mi­nal­kom­mis­sa­rie Bar­na­by ( Neil Dud­geon) och kri­mi­nal­in­spek­tör Nel­son har åt­skil­li­ga per­so­ner att för­hö­ra me­dan det sjungs folk­mu­sik från oli­ka sce­ner. Kopp­ling­en bak­åt, till den dö­de folk­sång­a­ren, blir allt in­tres­san­ta­re. In­te minst ef­ter yt­ter­li­gar två mord med sym­bo­ler som finns om­nämn­da i John­ny Car­vers gam­la bal­lad. TIS­DAG, SVT1, 20.00

Dud­geon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.