Niklas job­bar på lyx­kro­gar

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

MAT Koc­ken Niklas Ek­stedt har åter gjort en run­da i värl­den, be­sökt exklusiva re­stau­rang­er och job­bat fem da­gar i kö­ket för att lä­ra sig me­nyn. Sista da­gen ska han la­ga en rätt som han hop­pas går in på kro­gens meny.

Men det är in­te lätt, kra­ven är myc­ket höga, tem­pot i lyx­kro­gar­nas kök är hårt och de kän­da koc­kar­na kräs­na.

Niklas Ek­stedt be­sö­ker kök i oli­ka de­lar av värl­den, i Pa­ris och Pe­ru, i Lon­don och Mex­i­ko. Men ”Niklas mat” star­tar i Dan­mark hos den ex­cent­ris­ke koc­ken Paul Cun­ning­ham.

Han har läm­nat sin stjärn­krog The Paul i Kö­pen­hamn och det stres­si­ga li­vet, som höll på att bli hans död. I stäl­let la­gar han mat på det li­te lug­na­re Hen­ne Kir­ke­by Kro ute på lan­det. Men för Niklas Ek­stedt blev vis­tel­sen på Hen­ne Kir­ke­by Kro in­te sär­skilt still­sam, ef­tersom Paul Cun­ning­ham är en myc­ket ak­tiv per­son. Det blev bå­de ter­räng­kör­ning med en gam­mal am­bu­lans och över­natt­ning i en fyr. Men Niklas hann med att stå i kö­ket ock­så.

TORS­DAG, SVT1, 20.30

Fo­to:

Niklas Ek­stedt job­bar i kö­ket på någ­ra av värl­dens mest exklusiva kro­gar i nya ”Niklas mat”.

Paul Cun­ning­ham.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.