”Hon gör ett jät­te­bra jobb”

TV (Sweden) - - VICTORIADAGEN -

Sveriges kron­prin­ses­sa fyl­ler 38 år och fi­ras tra­di­tions­en­ligt på Öland. Ru­ti­ne­ra­de Mark Le­vengood ax­lar än en gång rol­len som kon­fe­ren­ci­er. – Det är äro­rikt att va­ra med och hyl­la kron­prin­ses­san Victo­ria, sä­ger han.

TEXT: JEN­NY FOL­KES­SON

KUNGLIGT Han har gjort djup­gå­en­de in­ter­vju­er med kron­prin­ses­san Victo­ria (ur­klipp), be­va­kat tre kung­li­ga bröl­lop och har lett fler upp­la­gor av Victoriadagen än han själv kan hål­la räk­ning på.

Mark Le­vengood (bil­den), 50, är en av Sveriges mest ru­ti­ne­ra­de jour­na­lis­ter när det gäl­ler pro­gram om och med den svens­ka kung­a­fa­mil­jen. Nu är det åter dags att ax­la pro­gram­le­dar­rol­len på Borg­holms id­rotts­plats och hyl­la en prin­ses­sa som han har stor re­spekt för. – Jag tyc­ker ju om hen­ne, hon gör ett jät­te­bra jobb och hon är en väl­digt am­bi­tiös och plikt­tro­gen män­ni­ska. Sånt gil­lar jag. De um­gås in­te och kän­ner in­te varand­ra pri­vat men nå­gon gång per år kor­sas de­ras vägar pro­fes­sio­nellt på oli­ka till­ställ­ning­ar. – Hon kom­mer all­tid väl fö­re­be­redd och med stor när­va­ro och i mitt ar­be­te upp­skat­tar man folk som bru­kar allvar, det är otro­ligt trå­kigt att job­ba med folk som är håg­lö­sa, hon är allt an­nat. På scen de­las Victoriastipendiet ut för fram­gångs­ri­ka svens­ka sport­pre­sta­tio­ner. I år kom­mer det tas emot av sim­ma­ren Sa­rah

Sjö­ström som er­öv­ra­de tre guld­me­dal­jer och en sil­ver­me­dalj på sim-VM på kort ba­na 2014. Upp­trä­der gör bland and­ra Ca­ro­la Hägg­kvist,

Ola Sa­lo och Sven-Ber­til Tau­be. Den sista är en av Mark Le­vengoods per­son­li­ga favoriter.

– Jag job­ba­de på SVT Dra­ma när de gjor­de ”Je­ru­sa­lem” på 90-ta­let. Jag tyck­te det var så coolt då att få job­ba med Sven-Ber­til Tau­be och det tyc­ker jag fort­fa­ran­de!

Du fyl­ler själv 51 år fy­ra da­gar fö­re Victoriadagen, hin­ner du ens fi­ra di­na födelsedagar?

– Det bru­kar ham­na i skug­gan av Victo­ri­as, jag mås­te fo­ku­se­ra och stäl­la in mig men­talt fle­ra da­gar i för­väg. Men för­ra året när jag fyll­de 50 ha­de jag mitt sto­ra ka­las i ju­ni i stäl­let. Då vil­le jag sam­la he­la min värld kring mig och jag vil­le ha för­må­gan att ta in det or­dent­ligt. Det blev en un­der­bar kväll! Fes­ten sam­man­föll med prin­ses­san Le­o­no­res dop men då tac­ka­de jag fak­tiskt nej till att le­da den sänd­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.