”En spe­gel av min barn­dom”

TV (Sweden) - - INTERVJU -

Vad hän­de med pojk­skå­de­spe­lar­na i ”Stand by me” och vad gör ”99 Luft­bal­lons”-Ne­na i dag?

I nya sä­song­en av ”Ret­ro” har Jens von Reis be­stämt sig för att ta re­da på sva­ren.

– Vi vill be­rät­ta en sto­ry som folk in­te har hört för­ut, sä­ger han.

TEXT: JEN­NY FOL­KES­SON

NOSTAL­GI För­ra året av­hand­la­des slas­her­fil­mer, Trackslis­tan och Twin Pe­aks. Nu är det åter dags att blic­ka till­ba­ka någ­ra de­cen­ni­er, ”Ret­ro” är till­ba­ka med tio av­snitt där Jens von Reis, 42, grot­tar ner sig i sin upp­växts 80- och 90-tal. Co­rey Feldman i by me” 1986.

”Stand An­ton Glan­ze­li­us

i ”Mitt liv som hund” 1985.

– Jag har gått på min egen mag­käns­la och för­sökt fun­de­ra ut vad det finns för ro­li­ga histo­ri­er att be­rät­ta i den po­pu­lär­kul­tu­rel­la värl­den. Det blir ab­so­lut en spe­gel av min och pro­du­cen­tens barn­dom, sä­ger han med ett skratt.

De tio pro­gram­men om li­ka många po­pu­lär­kul­tu­rel­la fe­no­men in­leds med av­snit­tet ”Ung och be­römd” som hand­lar om 80-ta­lets barn­stjär­nor som kom att växa upp in­för värl­dens ögon.

– Vi stäl­ler frå­gan vad som hän­der när man slår ige­nom så ti­digt och när man ibland blir dril­lad av si­na för­äld­rar re­dan som myc­ket ung, bå­de i Hol­ly­wood och i Sve­ri­ge.

Jens von Reis träf­far bå­de nu­va­ran­de tv-che­fen An­ton Glan­ze­li­us som de­bu- te­ra­de i ”Mitt liv som hund” och Co­rey Feldman från ”Stand by me”, och re­der ut hur det gick till när de blev stjär­nor och dess­utom var­för de um­gicks med Mi­chael Jack­son.

Det and­ra av­snit­tet kom­mer att hand­la om ZTV där Jens von Reis själv in­led­de sin tv-kar­riär. Ett an­nat te­ma­ti­se­rar åren då pop­mu­sik från tysk­språ­ki­ga län­der blomst­ra­de på lis­tor­na.

– Det är ett av mi­na fa­vo­rit­pro­gram. Vi var med när den ös­ter­ri­kis­ka grup­pen Opus sat­te världs­re­kord med sin en­da hit ”Li­ve is Li­fe” i den lil­la alp­byn Kap­fen­berg. Al­li­hop, 6 000 per­so­ner, mi­ma­de till lå­ten som spe­la­des in i en en­da tag­ning. Det var mäk­tigt och väl­digt kul att få va­ra med på!

ONS­DAG, SVT1, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.