To­ny Ir­ving spe­lar mu­si­kal

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

UNDERHÅLLNING I tio år har han sut­tit som do­ma­re i tv:s ”Let’s dan­ce” men nu ska To­ny Ir­ving stäl­la sig på scen i en mu­si­kal. Som pro­fes­sio­nell dan­sa­re är han in­te oro­lig för dans­num­ren, men här ska han ock­så sjunga, vil­ket fått ho­nom att ta sång­lek­tio­ner. Spe­la mu­si­kal är en gam­mal dröm för To­ny Ir­ving och han tar det så all­var­ligt att han skju­tit upp bröl­lo­pet med fäst­man­nen Alex­an­der Ski­öldsparr. Det skul­le äga rum i sep­tem­ber, men då på­går re­pe­ti­tio­ner­na för mu­si­ka­len som har pre­miär 16 ok­to­ber på Metro­pol Pa­lais i Stock­holm.

Mu­si­ka­len he­ter ” Wild thing about lo­ve” och To­ny Ir­ving gör rol­len som te­a­ter­di­rek­tö­ren Mr Red, en stöd­dig typ, som styr en ca­ba­re­ten­semb­le. Mr Red bin­der ock­så sam- man de oli­ka num­ren i fö­re­ställ­ning­en.

To­ny Ir­ving och någ­ra i en­semb­len ger smak­prov ur mu­si­ka­len i ”Som­mar­krys­set”, där Gry Fors­sell ock­så pre­sen­te­rar två yng­re ar­tis­ter Eric Saa­de och Litt­le Jin­der.

LÖR­DAG, TV4, 20.00

Fo­to: OL­LE SPORRONG

To­ny Ir­ving och med­lem­mar ur en­semb­len ger smak­prov ur sin mu­si­kal i ”Som­mar­krys­set”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.