Fönst­ret åt går­den

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

THRIL­LER Ett ex­em­pel på hur Hit­ch­cock tvingade sig till ny­ska­pan­de ge­nom att be­grän­sa sig i tid el­ler rum. Här ut­spe­las allt kring en gård i New York någ­ra ste­kan­de he­ta da­gar. Här sit­ter Ja­mes Ste­wart som fo­to­graf med gip­sat ben i en vå­ning. Ge­nom fönst­ret åt går­den kan han se vad gran­nar­na har för sig i het­tan, ge­nom zoom­lin­sen på sin ka­me­ra. Är den mys­tis­ke man­nen på and­ra si­dan går­den en mör­da­re el­ler har hans hust­ru för­svun­nit på ett na­tur­ligt sätt? En mäs­tart­hril­ler, ro­man­tisk på Hit­ch­cocks sinn­li­ga sätt, när den sva­la men eld­fäng­da Gra­ce Kel­ly kom­mer på be­sök hos sin gip­sa­de fäst­man. (Re­ar win­dow, 1954)

FRE­DAG, SVT2, 21.45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.