Disco­fe­ber på Skan­sen

TV (Sweden) - - INTERVJU - TEXT: JEN­NY FOL­KES­SON

Glit­ter, gla­mour och medryc­kan­de di­scomo­ves – nu in­tar Al­ca­zar ”Allsång på Skan­sen”.

Då blir det in­te ba­ra allsång ut­an även all­dans.

– Vårt mål är att folk ska dan­sa ut från Skan­sen, sä­ger Tess Mer­kel.

ALLSÅNG. För­ra året var det La­leh som bjöd på en tim­mes underhållning från allsångs­sce­nen på Skan­sen, ett upp­drag som ti­di­ga­re år har gått till To­mas Le­din och Hå­kan Hell­ström. I år är det Al­ca­zar som le­der ”Allsångs­sce­nen är din” direkt ef­ter or­di­na­rie pro­gram. – Det är fan­tas­tiskt med tan­ke på vil­ka som har fått­gö­ra det fö­re­gå­en­de år och vi är na­tur­ligt­vis väl­digt hed­ra­de. Nu tän­ker vi oss att Skan­sen ska bli ett en­da stort fett dis­ko­tek!, sä­ger Tess Mer­kel.

Till­sam­mans med Andre­as Lundstedt, och Li­na Hed­lund, ut­gör hon Al­ca­zar, grup­pen som bil­da­des 1998 och har gjort hits som ”Cry­ing at the di­sco­te­que”, ”Not a sin­ner, nor a saint” och ”Bla­me it on the di­sco”.

Nu har de satt ihop en rik­tigt fullspäc­kad di­sco­kväll med sitt ni­o­man­na­band, gästupp­trä­dan­den, all­dans och någ­ra av si­na fa­vo­rit­lå­tar till allsång­en.

– Vi sjung­er ju egent­li­gen ba­ra på eng­els­ka, jag tror in­te folk har hört oss sjunga på svens­ka ti­di­ga­re. Så det blir li­te extra ro­ligt för all allsång kom­mer att ske på svens­ka, lo­var Tess Mer­kel.

Hen­nes egen fa­vo­rit bland allsång­er är en rik­tig klas­si­ker av Cor­ne­lis Vre­eswijk.

– Jag äls­kar ” Tu­ris­tens kla­gan” för där får man ju med arm­kro­ken ock­så, vet du. Då blir det som ett li­tet allsång­s­pa­ket av det he­la!

I ”Allsång på Skan­sen” kom­mer Al­ca­zar även fram­fö­ra sin nya låt ” Young guns (Go for it)” sen vän­tar nypre­miär för de­ras krogshow ”Di­sco de­fen­ders” på Ham­bur­ger Börs i Stock­holm.

TIS­DAG, SVT1, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.