Per­nil­la och Svan­te sjung­er ihop

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

ALLSÅNG Det blir in­te ba­ra di­scog­lit­ter i ”Allsång på Skan­sen” även om grup­pen Al­ca­zar bå­de med­ver­kar i förs­ta tim­men och får den extra and­ra­tim­men för sig själ­va.

Här finns ock­så du­ett­pa­ret som job­bat ihop en hel del un­der åren, jazz­ve­te­ra­nen Svan­te Thuresson och country­pop­sång­ers­kan Per­nil­la Andersson. Hon har skri­vit lå­tar åt ho­nom och pro­du­ce­ra­de se­nas­te plat­tan ”Svan­te Thuresson & vän­ner”, där hon även var en av ”vän­ner”. Thuresson ställ­de i gen­gäld upp i hen­nes mu­sik­vi­deo ”John­ny Cash och Ni­na P”. Och nu står de på Sol­li­dens scen till­sam­mans.

Här finns även tre be­gå­va­de sång­ers­kor:

Gu­nil­la Backman, mu­si­kal­stjär­na med sto­ra rol­ler, från ”Mam­ma mia” till ”Je­sus Christ su­pers­tar”.

Char­lot­te Per­rel­li, Eu­ro­vi­sion-vin­na­re, mu­si­kalar­tist, som i som­mar är på ”Dig­gi­loo”-tur­né, sjung­er nya lå­ten ”Bröl­lopsval­sen”

in­för sitt eget bröl­lop

i Frank­ri­ke i höst.

Jes­si­ca Andersson, som var i fi­nal i Me­lo­di­festi­va­len med lå­ten ”Can’t hurt me now” och nu tur­ne­rar med ”Dig­gi­loo” för elf­te året.

Ka­pell­mäs­ta­re är Kristo­fer Ner­gårdh och allsång­en leds som van­ligt av Pet­ra Marklund. TIS­DAG, SVT1, 20.00

Vec­kans du­ett­par i ”Allsång på Skan­sen”: country­pop­sång­ers­kan Per­nil­la Andersson och jazz­ve­te­ra­nen Svan­te Thuresson.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.