Caj­saS­ti­na på sce­nen med nya sing­eln

TV (Sweden) - - INTERVJU -

Det är 30 år se­dan tru­ba­du­ren Fred Åker­ström hit­ta­des av­li­den i sitt hem, 48 år gam­mal. Nu har hans dot­ter hun­nit ifatt ho­nom och fyl­ler li­ka myc­ket. – Det blir en dag präg­lad av bå­de gläd­je och ve­mod, sä­ger ”Allsång på Skan­sen”-ak­tu­el­la Caj­saS­ti­na Åker­ström.

TEXT: JEN­NY FOL­KES­SON

HYLL­NING. Den 4 au­gusti går Caj­saS­ti­na Åker­ström, 47, upp på Sol­li­dens scen för att fram­fö­ra sin se­nas­te sing­el ”Är det så här det känns att kom­ma hem”, en låt som hon själv be­skri­ver som ”dub­bel­bott­nad”.

– Dels hand­lar den om den grund­trygg­het som vis­sa le­tar ef­ter he­la sitt liv. Men sen rå­kar den här sång­en även va­ra skri­ven till en män­ni­ska som står mig nä­ra. Han har gått ige­nom en väl­digt job­big livs­re­sa och har nu änt­li­gen hit­tat en män­ni­ska som ger ho­nom nå­got till­ba­ka. Han har kom­mit hem helt en­kelt, sä­ger Caj­saS­ti­na.

Att upp­trä­da in­för Skan­sens en­tu­si­as­tis­ka publik är en tack­sam upp­gift, se­nast hon var där var för el­va år se­dan.

– Det är full­stän­digt ma­giskt, man är ju som lyft av publi­kens hän­der, det är en så­dan otro­ligt hän­gi­ven publik på så många plan, en oer­hörd yn­nest att få ta del av.

Som vis­popsar­tist har allsång­supp­trä­dan­den bli­vit nå­got Caj­saS­ti­na har bli­vit van vid de se­nas­te åren.

– Jag har fått li­te trä­ning un­der mi­na som­marupp­trä­dan­den för det här med allsång är ju en trend som har vux­it i he­la Sve­ri­ge. Det finns i prin­cip över­allt i dag! Jag tyc­ker det är jäk­ligt kul, folk är en­ga­ge­ra­de och man ser hur gläd­jen sti­ger i ögo­nen på dem när mik­ro­fo­nen sträcks fram och de får sjunga.

Den 9 au­gusti är det 30 år se­dan Caj­saS­ti­nas pap­pa, tru­ba­du­ren Fred Åker­ström, hit­ta­des av­li­den i sitt hem, 48 år gam­mal. Nu har hans dot­ter hun­nit ifatt ho­nom och den 16 au­gusti fyl­ler hon li­ka myc­ket.

– Det där är ju väl­digt märk­ligt allt­så, väl­digt märk­ligt. Jag tror det är en käns­la jag de­lar med al­la and­ra som har för­lo­rat en mam­ma el­ler pap­pa ti­digt. Helt plöts­ligt är man li­ka gam­mal som för­äl­dern blev – och man kom­mer för­hopp­nings­vis bli än­nu äld­re! Det är svårt att ve­ta hur det kom­mer kän­nas, sä­ger Caj­saS­ti­na.

2010 släpp­te sång­ers­kan boken ”Du och jag, farsan”, där hon gjor­de upp med sin upp­växt präg­lad av pap­pans lyn­nig­het och al­ko­hol­miss­bruk. När hon för 30 år se­dan in­te kun­de få tag på Fred, var­ken via te­le­fon el­ler när hon ban­ka­de på hans dörr blev hon oro­lig. När hy­res­vär­den till slut gick in i lä­gen­he­ten låg Fred i hal­len, död se­dan fle­ra da­gar.

Sin 48-års­dag kom­mer hon in­te att fi­ra, det gör hon i re­gel in­te. Men hon är för­be­redd på att det än­då kan bli en känslo­mäs­sig dag.

– Det blir en dag präg­lad av bå­de gläd­je och ve­mod, sä­ger hon.

TIS­DAG, SVT1, 20.00

pap­pan uren och Tru­bad öm.

Åker­str Fred

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.