Four Se­a­sons på Skan­sen

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

ALLSÅNG De var fy­ra unga grab­bar som blev världs­stjär­nor i USA på 60-ta­let och sål­de mil­jo­ner ski­vor. Four Se­a­sons sjöng i stäm­mor, gjor­de sam­ma rö­rel­ser i takt med mu­si­ken och ha­de li­ka­da­na klä­der. De ska­pa­de en stil, bå­de när det gäll­de musik och ut­se­en­de.

Men med suc­cén följ­de pro­blem, stri­dig­he­ter, bråk om peng­ar, kär­leks­be­kym­mer, vil­ket led­de till att grup­pen sprack.

”Jer­sey boys” är en mu­si­kal som gått på Bro­ad­way i New York i över tio år och som be­rät­tar histo­ri­en till grup­pens många kän­da lå­tar.

I sep­tem­ber har mu­si­ka­len Sve­ri­ge-pre­miär på Chi­na­te­a­tern i Stock­holm. Det är där­för en svensk upp­la­ga av Four Se­a­sons dy­ker upp i ”Allsång på Skan­sen” i rö­da ka­va­jer.

Al­la fy­ra är er­far­na mu­si­kalar­tis­ter och har va­rit med i fle­ra sto­ra upp­sätt­ning­ar, så vi näm­ner ba­ra ett ex­em­pel per man. Pe­ter Jo­hans­son i ” We will rock you” i Lon­don. Bru­no Mitso­gi­an­nis i ”Rock of ages”. Da­vid Lind­gren i ”High school sto­ry”. Ro­bert Ryd­berg i ”Spa­ma­lot”. Nu har de övat stäm­sång he­la som­ma­ren för att få in rät­ta fal­sett­klang­en. Öv­ri­ga ar­tis­ter i allsång­en är ­sång­ers­kan ­Caj­saS­ti­na Åker­ström, Bir­git Nils­son-sti­pen­di­a­ten Christi­na Nils­son, rap­pa­ren Pet­ter och pop­du­on Say Lou Lou.

TIS­DAG, SVT1, 20.00

I mu­si­ka­len ”Jer­sey boys”, som får svensk pre­miär i höst, spe­las 60-tals­grup­pen Four Se­a­sons av Pe­ter Jo­hans­son, Bru­no Mitso­gi­an­nis, Da­vid Lind­gren och Ro­bert Ryd­berg. Nu står de på Allsång-sce­nen.

Rap­pa­ren Pet­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.