Ga­lans nya namn

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV - An­ders Björkman an­ders.bjork­man@ex­pres­sen.se

FRI­ID­ROTT Stock­holm Bau­haus at­le­tics – vad är det? Jo, det är gam­la DN-ga­lan som bytt namn. I 48 år har fri­id­rotts­täv­ling­ar­na på Stock­holms sta­di­on he­tat DN-ga­lan, men nu har tid­ning­en Da­gens Ny­he­ter hop­pat av som spon­sor ef­ter någ­ra eko­no­miskt sva­ga år. Ny hu­vud­spon­sor är bygg­va­ru­ked­jan och där­med by­ter ock­så fri­id­rotts­täv­ling­ar­na namn. Täv­ling­ar­na in­går i Di­a­mond Le­a­gue-cir­ku­sen och svens­ka del­ta­ga­re är längd­hop­pa­ren Michel Tor­néus (bil­den) och stav­hop­pa­ren Ange­li­ca Bengts­son. Bland in­ter­na­tio­nel­la stjär­nor finns lång­di­stanslö­pa­ren Gen­ze­be Di­ba­ba och 110-häck­lö­pa­ren Da­vid Oli­vi­er. TORS­DAG, SVT2, 19.30 TORS­DAG, SVT1, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.