Roy och Ro­ger i stor show

30 år av skratt och mu­si­ka­lisk underhållning, Roy och Ro­ger och far­bror Frej. Dub­bel­grup­pen Ga­len­ska­par­na & Af­ter Sha­ve le­ve­re­rar min­nen i ”30-års­fes­ten”

TV (Sweden) - - BAKOM KAMERAN - TEXT: AN­DERS BJÖRKMAN

SHOW Ga­len­ska­par­na, hu­mortri­on från Troll­hät­tan, möt­te Af­ter Sha­ve, sång­kvar­tet­ten från Chal­mers, i ti­digt 80-tal. De­ras humor var den­sam­ma och de be­slöt sig för att sam­ar­be­ta.

”Skru­ven är lös” het­te förs­ta re­vyn, året var 1982 och li­te för­sik­tigt pla­ne­ra­de de fy­ra fö­re­ställ­ning­ar i Sten­ham-mars­sa­len i Gö­te­borg. An­ders Eriks­son lå­na­de ut 10 000 av pri­va­ta peng­ar till lo­kal­hy­ran.

– En god in­ve­ste­ring, kon­sta­te­ra­de han i ef­ter­hand.

Det blev näm­li­gen 48 fö­re­ställ­ning­ar och ett num­mer le­ver kvar än­nu: ”Ba­ra sport”, tungvric­kan­de text till Sport­ra- di­ons väl­kän­da sig­na­tur.

Det blev ock­så 30 år på sce­nen till­sam­mans och det­ta fi­ra­des med ”30-års­fes­ten” 2012, ett ju­bi­le­um­sår som på­gick i tre år. Först ut­sålt i Gö­te­borg, se­dan ut­sålt i Stock­holm och se­dan till­ba­ka till Lo­rens­bergs­te­a­tern i Gö­te­borg. Där har hel­kväl­len spe­lats in för tv och de två ak­ter­na vi­sas den­na och näs­ta fre­dag.

Ju­bi­le­umssho­wen är kro­no­lo­gisk med ett num­mer från var­je år, från just ”Ba­ra sport” i förs­ta re­vyn till no­stal­gis­ka ”Hag­mans kon­di­to­ri”. Mel­lan des­sa tid­punk­ter har de va­rit enormt fli­ti­ga. Scensho­wer som ”Stin­sen brin­ner”, ”Gri­sen i säc­ken” och ”Al­la ska ba­da”, bio­fil­mer som ”Leif ” och ”Ha­jen som viss­te för myc­ket”, tv-se­ri­er som ”En him­la många pro­gram” och ” Tornado”.

Och så för­stås ”Mac­ken”, tv-se­ri­en med lå­tar och fi­gu­rer som fort­fa­ran­de le­ver, fram­för allt brö­der­na Roy och Ro­ger.

Roy dök fak­tiskt upp i en sketch re­dan i and­ra re­vyn ” Trä­smak” 1983, de sex av­snit­ten av ”Mac­ken” kom 1986 och bio­fil­men ”Mac­ken, del 7” 1990. An­ders Eriks­son och Jan Rip­pe har dra­git på sig blåställ vid många and­ra till­fäl­len och lå­tit Roy och Ro­ger sjunga ”De ska va gött å le­va”. Det är en låt som all­tid ska­par spon­tan allsång i publi­ken.

Claes Eriks­son, som skri­vit det mesta, bå­de tex­ter och musik, pre­sen­te­rar år ef­ter år. Och han hop­par in­te över det sorg­li­ga året 1997, när en av med­lem­mar­na av­li­der ba­ra 40 år gam­mal. Pe­ter Ragn­mar är med i någ­ra rik­tigt ro­li­ga klipp.

FRE­DAG, SVT1, 21.00

Knu

t num Agn

ret” red ita­li Pap och ena re”. pa, Per jag­vill Fritz

el­li haen ”Mans­ka Per ha Frit­zell. hu­s­vag

n”med

Jan Rip­pe och An­ders Eriks­son i ”30-års­fes­ten” där Ga­len­ska­par­na & Af­ter Sha­ve fi­rar ju­bi­le­um med ett num­mer från var­je år.

An­ders Eriks­son som Far­bror Frej.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.